22:57 EDT Chủ nhật, 31/05/2020

global html

Tin tức-Thông báo

global about

Tài nguyên

Trang nhất » Tin Tức-Thông báo » Thông báo

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 4 năm 2018 của trường Tiểu Học số 1 Hòa Châu

Thứ tư - 23/01/2019 21:51
UBND HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1
HÒA CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số:  03 /QĐ-TH HC1 Hoà Châu , ngày 22   tháng 1  năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 4 năm
2018 của trường Tiểu Học số 1 Hòa Châu

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ quyết toán chi ngân sách quý 4 của trường Tiểu Học số 1 Hòa Châu ;
Xét đề nghị của bộ phận tài vụ nhà trường.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý 4 năm 2018 của trường Tiểu Học số 1 HòaChâu ;
Kèm theo biểu công khai đính kèm
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Bộ phận kế toán và các bộ phận liên quan thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Phòng tài chính huyện Hòa Vang;
- Phòng GD& ĐT Hòa Vang;
- Lưu: VT, KT. HIỆU TRƯỞNG
Ngô Thị Mai
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HÒA CHÂU          
Thôn Quang Châu - Xã Hoà Châu - Huyện Hoà Vang - TP Đà Nẵng          
Mã chương : 622 - Mã ĐVQHNS: 1061800          
BÁO CÁO CHI TIẾT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG          
        Quý : IV năm 2018  
          
PHẦN II: KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN          
Mã ND Kinh tế NỘI DUNG KINH PHÍ ĐƯỢC SỬ DỤNG KỲ NÀY    ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QTOÁN  KP GIẢM  KP còn lại chuyển kỳ sau
  KP Kỳ Trước chuyển sang SỐ THỰC NHẬN  TG KP Được SD kỳ này Kỳ này Lũy kế Kỳ này Lũy kế 
   Trong kỳ Lũy kế      
6000 Tiền lương          382,142,054   1,638,500,909   382,142,054   382,142,054   1,638,500,909                         
6001 Lương theo ngạch, bậc                                   382,142,054   1,638,500,909                         
6050 Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng          41,725,854   155,576,187   41,725,854   41,725,854   155,576,187                         
6051 Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng                                  41,725,854   155,576,187                         
6100 Phụ cấp lương          272,232,877   992,205,809   272,232,877   272,232,877   992,205,809                         
6101 Phụ cấp chức vụ                                  7,754,834   30,923,592                         
6105 Phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ                                  36,240,700   72,773,700                         
6107 Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm                                  834,000   3,228,000                         
6112 Phụ cấp ưu đãi nghề                                  149,235,639   575,215,961                         
6113 Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc                                  1,251,000   4,842,000                         
6115 Phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề                                   76,916,704   305,222,556                         
6200 Tiền thưởng          350,000   13,220,000   350,000   350,000   13,220,000                         
6201 Thưởng thường xuyên                                           12,870,000                         
6249 Thưởng khác                                  350,000   350,000                         
6250 Phúc lợi tập thể                  1,000,000                   1,000,000                         
6299 Chi khác                                          1,000,000                         
6300 Các khoản đóng góp          93,859,950   480,621,602   93,859,950   93,859,950   480,621,602                         
6301 Bảo hiểm xã hội                                  67,028,530   355,595,232                         
6302 Bảo hiểm y tế                                  11,490,604   60,959,174                         
6303 Kinh phí công đoàn                                  11,692,620   44,457,818                         
6304 Bảo hiểm thất nghiệp                                  3,648,196   19,609,378                         
6500 Thanh toán dịch vụ công cộng          8,724,128   25,794,584   8,724,128   8,724,128   25,794,584                         
6501 Tiền điện                                  6,477,928   17,559,584                         
6502 Tiền nước                                  401,200   3,060,000                         
6504 Tiền vệ sinh, môi trường                                  1,845,000   5,175,000                         
6550 Vật tư văn phòng          20,336,500   72,727,600   20,336,500   20,336,500   72,727,600                         
6551 Văn phòng phẩm                                          3,103,100                         
6552 Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng                                  12,400,000   59,790,000                         
6599 Vật tư văn phòng khác                                  7,936,500   9,834,500                         
6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc          4,373,030   44,058,432   4,373,030   4,373,030   44,058,432                         
6601 Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại), thuê bao điện thoại, fax                                  408,000   1,632,000                         
6605 Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí internet, truyền mạng                                  1,774,230   6,129,532                         
6606 Tuyên truyền, quảng cáo                                          13,519,000                         
6608 Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách báo, tạp chí thư viện                                  2,190,800   21,258,400                         
6649 Khác                                          1,519,500                         
6650 Hội nghị          700,000   700,000   700,000   700,000   700,000                         
6699 Chi phí khác                                  700,000   700,000                         
6700 Công tác phí          8,100,000   30,950,000   8,100,000   8,100,000   30,950,000                         
6704 Khoán công tác phí                                  8,100,000   30,950,000                         
6750 Chi phí thuê mướn          4,450,000   15,150,000   4,450,000   4,450,000   15,150,000                         
6751 Thuê phương tiện vận chuyển                                  600,000   1,800,000                         
6757 Thuê lao động trong nước                                          9,500,000                         
6799 Chi phí thuê mướn khác                                  3,850,000   3,850,000                         
6900 Sữa chữa. duy tu tài sản phục vụ Ctác chuyên môn và Ctrình CSHT          27,839,000   162,281,000   27,839,000   27,839,000   162,281,000                         
6907 Nhà cửa                                          111,977,000                         
6912 Các thiết bị công nghệ thông tin                                  12,519,000   19,119,000                         
6913 Tài sản và thiết bị văn phòng                                          8,915,000                         
6921 Đường điện, cấp thoát nước                                  9,700,000   13,050,000                         
6949 Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác                                  5,620,000   9,220,000                         
6950           9,840,000   75,805,000   9,840,000   9,840,000   75,805,000                         
6954 Tài sản thiết bị chuyên dùng                                          8,965,000                         
6956 Các thiết bị công nghệ thông tin                                  9,840,000   9,840,000                         
6999 Tài sản và thiết bị khác                                          57,000,000                         
7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành          100,574,327   247,525,882   100,574,327   100,574,327   247,525,882                         
7001 Chi mua hàng hoá, vật tư                                  27,562,800   65,911,100                         
7004 Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động                                          4,000,000                         
7049 Chi phí khác                                  73,011,527   177,614,782                         
7050 Mua sắm tài sản vô hình                  7,500,000                   7,500,000                         
7053 Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin                                          7,500,000                         
7750 Chi khác          26,975,000   70,359,600   26,975,000   26,975,000   70,359,600                         
7761 Chi tiếp khách                                          4,950,000                         
7799 Chi các khoản khác                                  26,975,000   65,409,600                         
7950 Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu theo chế độ quy định          174,165,433   207,347,687   174,165,433   174,165,433   207,347,687                         
7951 Chi lập các quỹ bổ sung thu nhập, quỹ dự phòng ổn định thu nhập                                  133,882,632   157,584,242                         
7952 Chi lập quỹ phúc lợi                                  29,915,417   39,396,061                         
7954 Chi lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp                                  10,367,384   10,367,384                         
TỔNG CỘNG   1,176,388,153   4,241,324,292   1,176,388,153   1,176,388,153   4,241,324,292                         
          
     Hòa Châu ngày      tháng       năm 2018     
                Kế toán      Hiệu trưởng     
          
          
          
          
     Lê Thị Như Ngọc          
          
                    
Biểu số 4 – Ban hành kèm theo thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính                   
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HOÀ CHÂU                     
Chương: 622                    
QUYẾT TOÁN THU – CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2018                    
(Kèm theo Quyết định số 03  /QĐ-  THHC ngày  22 /01/2018 của trường Tiểu học số 1 Hoà Châu )                     
( Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)                    
                    
     ĐVT: Triệu đồng               
Số TT Nội dung Số liệu báo cáo quyết toán Số liệu quyết toán được duyệt Trong đó                
    Quỹ lương Mua sắm, sửa chữa… Trích lập các quỹ              
I Quyết toán thu                   
A Tổng số thu                   
1 Số thu phí, lệ phí                   
1.1 Lệ phí                   
1.2 Phí                   
1.2.1 Học phí chính khóa                   
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ                   
3 Thu sự nghiệp khác                   
3.1 Phí vệ sinh                   
B Chi từ nguồn thu được để lại 0 0 0 0 0              
1 Chi từ nguồn thu phí được để lại 0 0 0 0 0              
1.1 Chi sự nghiệp giáo dục     0              
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên     0              
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0 0 0 0 0              
1.2 Chi quản lý hành chính                   
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                   
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ                   
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ 0 0 0 0 0              
3 Hoạt động sự nghiệp khác                   
3.1 Phí vệ sinh                   
C Số thu nộp NSNN                   
II Quyết toán chi ngân sách nhà nước                   
1 Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo                   
1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 4,712,636,897 4,712,636,897 3,465,494,594 682,814,616 207,347,687              
1.1.1 Kinh phí thực hiện tự chủ 4,355,656,897 4,355,656,897 3,465,494,594 682,814,616 207,347,687              
1.1.2 Kinh phí thực hiện không tự chủ 272,700,000 272,700,000 0  0              
1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 84,280,000 84,280,000 0 0 0              
                    
      Hòa Châu  ngày     tháng 01  năm 2018                  
              Kế toán                                                       Thủ trưởng đơn vị                  
                    
                    
      Lê Thị Như Ngọc                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
  - Nộp về Phòng 2 bộ để báo cáo nộp cấp trên trước ngày 25 của tháng 1 năm sau                   
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: HÒA CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc Số: 03 /QĐ-TH HC1 Hoà Châu, ngày 22 tháng 1 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 4 năm 2018 của trường Tiểu Học số 1 Hòa Châu Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Căn cứ quyết toán chi ngân sách quý 4 của trường Tiểu Học số 1 Hòa Châu ; Xét đề nghị của bộ phận tài vụ nhà trường. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý 4 năm 2018 của trường Tiểu Học số 1 HòaChâu ; Kèm theo biểu công khai đính kèm Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ phận kế toán và các bộ phận liên quan thực hiện Quyết định này./. Nơi nhận: - Phòng tài chính huyện Hòa Vang; - Phòng GD& ĐT Hòa Vang; - Lưu: VT, KT. HIỆU TRƯỞNG Ngô Thị Mai TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HÒA CHÂU Thôn Quang Châu - Xã Hoà Châu - Huyện Hoà Vang - TP Đà Nẵng Mã chương : 622 - Mã ĐVQHNS: 1061800 BÁO CÁO CHI TIẾT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG Quý : IV năm 2018 PHẦN II: KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN Mã ND Kinh tế NỘI DUNG KINH PHÍ ĐƯỢC SỬ DỤNG KỲ NÀY ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QTOÁN KP GIẢM KP còn lại chuyển kỳ sau KP Kỳ Trước chuyển sang SỐ THỰC NHẬN TG KP Được SD kỳ này Kỳ này Lũy kế Kỳ này Lũy kế Trong kỳ Lũy kế 6000 Tiền lương 382, 142, 054 1, 638, 500, 909 382, 142, 054 382, 142, 054 1, 638, 500, 909 6001 Lương theo ngạch, bậc 382, 142, 054 1, 638, 500, 909 6050 Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng 41, 725, 854 155, 576, 187 41, 725, 854 41, 725, 854 155, 576, 187 6051 Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng 41, 725, 854 155, 576, 187 6100 Phụ cấp lương 272, 232, 877 992, 205, 809 272, 232, 877 272, 232, 877 992, 205, 809 6101 Phụ cấp chức vụ 7, 754, 834 30, 923, 592 6105 Phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ 36, 240, 700 72, 773, 700 6107 Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 834, 000 3, 228, 000 6112 Phụ cấp ưu đãi nghề 149, 235, 639 575, 215, 961 6113 Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 1, 251, 000 4, 842, 000 6115 Phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề 76, 916, 704 305, 222, 556 6200 Tiền thưởng 350, 000 13, 220, 000 350, 000 350, 000 13, 220, 000 6201 Thưởng thường xuyên 12, 870, 000 6249 Thưởng khác 350, 000 350, 000 6250 Phúc lợi tập thể 1, 000, 000 1, 000, 000 6299 Chi khác 1, 000, 000 6300 Các khoản đóng góp 93, 859, 950 480, 621, 602 93, 859, 950 93, 859, 950 480, 621, 602 6301 Bảo hiểm xã hội 67, 028, 530 355, 595, 232 6302 Bảo hiểm y tế 11, 490, 604 60, 959, 174 6303 Kinh phí công đoàn 11, 692, 620 44, 457, 818 6304 Bảo hiểm thất nghiệp 3, 648, 196 19, 609, 378 6500 Thanh toán dịch vụ công cộng 8, 724, 128 25, 794, 584 8, 724, 128 8, 724, 128 25, 794, 584 6501 Tiền điện 6, 477, 928 17, 559, 584 6502 Tiền nước 401, 200 3, 060, 000 6504 Tiền vệ sinh, môi trường 1, 845, 000 5, 175, 000 6550 Vật tư văn phòng 20, 336, 500 72, 727, 600 20, 336, 500 20, 336, 500 72, 727, 600 6551 Văn phòng phẩm 3, 103, 100 6552 Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 12, 400, 000 59, 790, 000 6599 Vật tư văn phòng khác 7, 936, 500 9, 834, 500 6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 4, 373, 030 44, 058, 432 4, 373, 030 4, 373, 030 44, 058, 432 6601 Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại), thuê bao điện thoại, fax 408, 000 1, 632, 000 6605 Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí internet, truyền mạng 1, 774, 230 6, 129, 532 6606 Tuyên truyền, quảng cáo 13, 519, 000 6608 Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách báo, tạp chí thư viện 2, 190, 800 21, 258, 400 6649 Khác 1, 519, 500 6650 Hội nghị 700, 000 700, 000 700, 000 700, 000 700, 000 6699 Chi phí khác 700, 000 700, 000 6700 Công tác phí 8, 100, 000 30, 950, 000 8, 100, 000 8, 100, 000 30, 950, 000 6704 Khoán công tác phí 8, 100, 000 30, 950, 000 6750 Chi phí thuê mướn 4, 450, 000 15, 150, 000 4, 450, 000 4, 450, 000 15, 150, 000 6751 Thuê phương tiện vận chuyển 600, 000 1, 800, 000 6757 Thuê lao động trong nước 9, 500, 000 6799 Chi phí thuê mướn khác 3, 850, 000 3, 850, 000 6900 Sữa chữa. duy tu tài sản phục vụ Ctác chuyên môn và Ctrình CSHT 27, 839, 000 162, 281, 000 27, 839, 000 27, 839, 000 162, 281, 000 6907 Nhà cửa 111, 977, 000 6912 Các thiết bị công nghệ thông tin 12, 519, 000 19, 119, 000 6913 Tài sản và thiết bị văn phòng 8, 915, 000 6921 Đường điện, cấp thoát nước 9, 700, 000 13, 050, 000 6949 Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác 5, 620, 000 9, 220, 000 6950 9, 840, 000 75, 805, 000 9, 840, 000 9, 840, 000 75, 805, 000 6954 Tài sản thiết bị chuyên dùng 8, 965, 000 6956 Các thiết bị công nghệ thông tin 9, 840, 000 9, 840, 000 6999 Tài sản và thiết bị khác 57, 000, 000 7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành 100, 574, 327 247, 525, 882 100, 574, 327 100, 574, 327 247, 525, 882 7001 Chi mua hàng hoá, vật tư 27, 562, 800 65, 911, 100 7004 Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động

Những tin cũ hơn

 

LIÊN KẾT