03:04 EDT Thứ ba, 02/06/2020

Tin tức-Thông báo

global html

global about

Tài nguyên

Trang nhất » Boi duong thuong xuyen » Kế hoạch

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2014-2015

Thứ tư - 27/08/2014 22:46
Thực hiện Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; công văn số 335/PGDĐT-TCCB về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014 và triển khai công tác BDTX năm học 2014-2015, để thực hiện có hiệu quả chương trình bồi dưỡng thường xuyên trường Tiểu học số 1 Hòa Châu lập kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015
PHÒNG GD&ĐT HÒA VANG
TRƯỜNG TH SỐ 1 HOÀ CHÂU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 
         Số: …/KH-THHC1                      Hoà Châu, ngày 05 tháng 6 năm 2014
 
   
            KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm 2014-2015

 
 
  

Thực hiện Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; công văn số 335/PGDĐT-TCCB về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014 và triển khai công tác BDTX năm học 2014-2015, để thực hiện có hiệu quả chương trình bồi dưỡng thường xuyên trường Tiểu học số 1 Hòa Châu lập kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015 như sau:
A. TÌNH HÌNH CHUNG:
          1. Thuận lợi:
          - Hệ thống văn bản chỉ đạo về BDTX từ cấp Bộ đến cấp Phòng rất cụ thể.
          - Đội ngũ CBQL-GV nhiệt tình, có tinh thần tự học tự rèn cao.
          - CBQL-GV đã có kinh nghiệm trong công tác BDTX.
          2. Khó khăn:
          - Các nội dung bồi dưỡng do cấp Sở GD-ĐT quy định triển khai còn chậm.
B. MỤC ĐÍCH
1. Tổ chức học tập BDTX cho đội ngũ CBQL và GV là để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội; bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; phát triển năng lực dạy học và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp GV, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng năm học, cấp học, yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục của huyện nói chung và của địa phương xã Hoà Châu nói riêng về đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
2. BDTX là để phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của CBQL, GV; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng GV của nhà trường và từng tổ chuyên môn.
C. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BỒI DƯỠNG:
Tất cả GV đang trực tiếp giảng dạy trong nhà trường (22 người).
D. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
   I. Công tác tư tưởng:
          - Nhà trường triển khai tất cả các văn bản về BDTX đến toàn thể giáo viên trong các cuộc họp.
          - Xác định nhiệm vụ BDTX là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của từng CB-GV trong suốt sự nghiệp dạy học của mình.
          - BDTX có ý nghĩa lớn, giúp tất cả giáo viên cập nhật kịp thời sự tiến bộ của xã hội, tình hình chính trị của địa phương…nhằm cải tiến nội dung cũng như phương pháp dạy học. Đây là một trong những yêu cầu trong chiến lược đổi mới căn bản toàn diện giáo dục.
            - BDTX là một tiêu chí bắt buộc nhằm đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, đánh giá công chức- viên chức cuối năm và cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá thi đua cuối năm.
    II. Công tác tổ chức:
          Nhà trường thành lập ban chỉ đạo tổ BDTX cấp trường gồm có BGH, CTCĐ, Đoàn thanh niên, TPTĐ, TTND, Kế toán, các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn.
          Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên:
          - Trưởng Ban: chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện; tổ chức quan triệt, báo cáo các nội dung bồi dưỡng 1.
          - Phó ban: Theo dõi, đôn đốc, tổ chức bồi dưỡng các nội dung bồi dưỡng 2 và 3.
          - Kế toán: Chịu trách nhiệm lập kế hoạch kinh phí BDTX.
          - Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn: chịu trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng trong sinh hoạt chuyên môn tổ, theo dõi, đôn đốc và giúp đỡ các thành viên trong tổ tự học BDTX.
          - Các thành viên: Chịu trách nhiệm đôn đốc, giám sát và theo dõi hoạt động tự bồi dưỡng của giáo viên theo lĩnh vực của mình.
   III. Nội dung bồi dưỡng thường xuyên:
1. Khối kiến thức bắt buộc:
- Nội dung bồi dưỡng 1: Gồm những nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học: Khoảng 30 tiết/ năm học/ GV.
+ Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp tiểu học áp dụng trong cả nước: Bộ GD&ĐT quy định cụ thể tropng năm học2014-2015 các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học. Bồi dưỡng về chính trị, các nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết của BCH trung ương Đảng, Nghị quyết của Thành uỷ Đà Nẵng và của các cấp ủy địa phương. Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các nội dung về thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục tiểu học theo từng thời kỳ của địa phương theo quy định của Sở GD&ĐT.
- Nội dung bồi dưỡng 2: Gồm những nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương trong năm học 2014-2015, Khoảng 30 tiết/ năm học/ GV.
2. Khối kiến thức tự chọn:
- Nội dung bồi dưỡng 3: Gồm những nội dung (mô đun) bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên: Khoảng 60 tiết/ năm học/ GV. Nội dung này nhà trường sẽ lựa chọn theo hướng dẫn và nhiệm vụ năm học của các cấp.
    IV. Hình thức bồi dưỡng:
Hình thức học tập BDTX chủ yếu là lấy việc tự học của người học là chính (tự nghiên cứu thông tin trên mạng, nghiên cứu tài liệu), kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ chuyên môn, trường hoặc của cụm trường.
          Các hình thức cụ thể
1) Khối kiến thức bắt buộc
- Các văn bản chỉ đạo nhiệm vụ và quy chế chuyên môn cấp học do Hiệu trưởng triển khai đến CBQL và giáo viên của đơn vị.
- Các chuyên đề bồi dưỡng theo quy định: Nhà trường tổ chức tập huấn, mở chuyên đề trong toàn thể hội đồng. Tổ chuyên môn triển khai cụ thể lại ở cấp tổ thông qua các buổi thao giảng, thực hành. Đồng thời theo dõi và tổ chức trao đổi rút kinh nghiệm trong quá trình vận dụng.
2) Khối kiến thức tự chọn
CBQL, GV bồi dưỡng thông qua việc tự xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch giảng dạy; qua sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn; qua Hội giảng, thao giảng, dự giờ; qua tự làm đồ dùng dạy học (ĐDDH) phục vụ giảng dạy hoặc dự thi các cấp…
    V. Tài liệu BDTX:
          Tài liệu BDTX chưa được in ấn thành sách, được thu thập từ nhiều kênh như qua học tập chính trị, các văn bản chỉ đạo về Giáo dục của cấp trên, qua mạng internet…Những tài liệu nào khó tìm, nhà trường cung cấp đến Tổ, các tài liệu còn lại Tổ CM, giáo viên tự nghiên cứu và sưu tầm.
          Riêng nội dung bồi dưỡng 3, giáo viên có thể vào địa chỉ http://taphuan.moet.gov.vn tải và lưu trữ phục vụ cho công tác tự học của mình.
   V. Nội dung và lộ trình thực hiện cụ thể:
          1. Khối kiến thức bắt buộc (60 tiết/giáo viên)
           a) Nội dung bồi dưỡng 1 (30 tiết /giáo viên)
STT Nội dung  bồi dưỡng Số tiết Thời gian
hoàn thành
Số tiết tập trung Hình thức kiểm tra Người chịu trách nhiệm
1 Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước.
 
20 tiết
 
Tháng
25/8/2014
15 tiết
 
Viết bài thu hoạch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thái Văn Thỏa
2 Các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo      
Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014. 3tiết  
Tháng
8/2014
1 tiết
Các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo như:
- Quy định đánh giá xếp loại học sinh;
- Công tác kiểm định chất lượng giáo dục;
- Các tiêu chí công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Điều lệ trường  TH;
- Công tác phổ cập MN năm tuổi, Phổ cập THĐĐT
- Quy chế hoạt động chuyên môn của trường.
- Một số văn bản liên quan khác
7 tiết  
Tháng 9/2014
5 tiết
           
b) Nội dung bồi dưỡng 2 (30 tiết/giáo viên)
STT Nội dung bồi dưỡng Số tiết Thời gian hoàn thành Số tiết tập trung Hình thức kiểm tra Người chịu trách nhiệm
2 Nội dung về Mô hình Trường học mới 5 tiết 9/2014 2 tiết Bài kiểm tra viết và dự giờ đánh giá + Thi đồ dùng dạy học tự làm Ngô Thị Lý
3 Dạy học theo đối tượng 5 tiết 10/2014 2 tiết
4 Sử dụng và tự làm đồ dùng dạy học. 10 tiết 11/2014 2 tiết
5 Các nội dung Giáo dục lồng ghép trong dạy học 5 tiết 12/2014 2 tiết
7 Kĩ năng xác định các mức độ nhận thức theo chuẩn kiến thức- kỹ năng (theo mô hình Bloom) 5 tiết 10/2014 2 tiết
       Nội dung BDTX 1, 2 có thể điều chỉnh sau khi có văn bản chỉ đạo  của Sở GDĐT.
2. Khối kiến thức tự chọn (nội dung 3) 
a) Thời lượng: 60 tiết/năm học/giáo viên
b) Nội dung
Căn cứ nhu cầu của cá nhân, giáo viên tự lựa chọn các mô đun bồi dưỡng trong khối kiến thức tự chọn trong Chương trình BDTX giáo viên ban hành kèm theo các Thông tư, cụ thể: Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở; Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học; Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non.
Tuy nhiên, để sát hợp với tình hình thực tế, nhà trường tự lựa chọn các môđun sau:
- Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục (GD);
- Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường GD và xây dựng môi trường học tập;
- Nâng cao năng lực hướng dẫn, tư vấn của giáo viên;
- Nâng cao năng lực chăm sóc/ hỗ trợ tâm lí cho giáo viên trong quá trình GD;
- Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học;
- Tăng cường năng lực triển khai dạy học;
- Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng CNTT trong dạy học;
- Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh;
- Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học;
- Tăng cường năng lực giáo dục;
- Tăng cường năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm;
- Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục;
- Phát triển năng lực hoạt động chính trị - xã hội;
Giáo viên lựa chọn một số môđun trong khối kiến thức tự chọn để tự bồi dưỡng phù hợp với thời lượng quy định, với cấp Tiểu học, loại hình giáo dục công lập và nhu cầu cá nhân. Tuy nhiên để đồng nhất và phù hợp với nhiệm vụ năm học, tình hình thực tế, nhà trường gợi ý chọn các nội dung BDTX trong năm học 2014-2015 như sau:
STT Nội dung bồi dưỡng Số tiết Thời gian hoàn thành Số tiết tập trung Hình thức kiểm tra Người chịu trách nhiệm
1
 
Tăng cường năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm:
- Những vấn đề cơ bản về công tác chủ nhiện
- Hồ sơ công tác chủ nhiệm
- Vấn đề phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với ban đại diện cha mẹ học sinh.
-Giáo viên chủ nhiệm với công tác giáo dục học sinh.
 
 
 
3
 
5
3
 
 
4
8/2014 5 Bài kiểm tra lý thuyết và dự giờ kiểm tra kết quả vận dụng  
 
 
 
Ngô Thị Lý
2 Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng CNTT trong dạy học:
- Kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực
- Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực
 
15
 
5
02/2014 3
3 Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
- Kĩ thuật quan sát, kiểm tra miệng, kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học
- Phương pháp kiểm tra, đánh giá bằng nhận xét
- Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số (kết hợp với nhận xét).
 
10
3/2014 5
   VIII. Kinh phí thực hiện
Kinh phí BDTX chi từ kinh phí nngân sách của nhà trường. Việc lập dự toán chi theo hướng dẫn của bộ phận KHTC-PGD&ĐT huyện hướng dẫn
E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Thời gian tổ chức:
a) Đối với năm học 2013-2014:
- Căn cứ kế hoạch của trường, tổ CM, giáo viên Khẩn trương lập kế hoạch và tiến hành bồi dưỡng, tự bồi dưỡng những nội dung chưa được bồi dưỡng. Tất cả các kế hoạch Tổ, cá nhân giáo viên nộp về bộ phận chuyên môn 25/02/2014.
- Từ tháng 10/2013 đến tháng 4/2014: Giáo viên tự học theo lịch cá nhân, của trường và của PGD khi có điều động học chung.
- Tháng 5/2014: Đánh giá xếp loại năm học 2013-2014 và triển khai công tác BDTX năm học 2014-2015.
b) Đối với những năm học sau:
- Tháng 4: Tổ CM nhận kế hoạch triển khai của trường và triển khai xuống cho 100% GV và nộp kế hoạch về trường (theo thông báo sau).
- Tháng 5: Đánh giá xếp loại năm học và triển khai công tác BDTX năm học sau.
2. Trách nhiệm của Ban chỉ đạo, tổ CM và GV:
a). Ban chỉ đạo:
Theo dõi và tổ chức bồi dưỡng tập trung để giải quyết những vướn mắc hoặc hướng dẫn cách học cho giáo viên.
Tổ chức bồi dưỡng bằng thông qua các chuyên đề minh họa nhằm cụ thể hóa nội dung bồi dưỡng.
Xây dựng kế hoạch và nội dung các bài kiểm tra nhằm đánh giá kết quả BDTX trong năm học.
Lập danh sách, đề nghị cấp trên cấp giấy chứng nhận BDTX cho những giáo viên hoàn thành.
b) Đối với Tổ chuyên môn:
Tổ CM hướng dẫn GV xây dựng kế hoạch BDTX và phê duyệt kế hoạch BDTX của GV (KH của GV nêu ngắn gọn mục đích yêu cầu và đăng ký những nội dung cụ thể của từng cá nhân và kế hoạch thời gian tự học).
- Tổ xây dựng 1 kế hoạch BDTX cụ thể của tổ trên cơ sở KH của GV. Định hướng thời gian cụ thể cho những nội dung bồi dưỡng chung toàn tổ và tổ chức triển khai KH-BDTX-GV theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao. Đồng thời gửi các kế hoạch của Tổ, cá nhân trong tổ để nhà trường phê duyệt (ngày 25/02/2014).
- Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước, của địa phương đối với GV tham gia BDTX (nếu có). Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện BDTX.
c) Đối với CB, GV:
Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân nêu ngắn gọn mục đích yêu cầu, nội dung, hình thức BDTX và nộp BGH phê duyệt; nghiêm túc thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường và các quy định của ngành GD&ĐT cấp trên đã ban hành.
Báo cáo tổ CM, BGH kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của bản thân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Mỗi CB-GV trang bị một sổ tự học BDTX và ghi chép nội dung trong quá trình tự học cũng như học tập trung của bản thân.
 
            Trên đây là kế hoạch thực hiện bồi dưỡng thường xuyên, trường TH số 1 hòa Châu yêu cầu các tổ chuyên môn, giáo viên và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc các tổ CM, cá nhân giáo viên phản ánh lên ban chỉ đạo để có hướng giải quyết kịp thời./.
 
Nơi nhận:
- LĐ,TCM  (theo dõi, chỉ đạo);
-Website trường;
-Lưu: VT, HS BDTX.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT HÒA VANG
TRƯỜNG TH SỐ 1 HOÀ CHÂU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 
         Số: …/KH-THHC1                      Hoà Châu, ngày 08 tháng 10 năm 2013
 
   
            KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2013-2014

 
 
  

Thực hiện Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Đà Nẵng về thực hiện bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, ngày 30/9/2013; Kế hoạch Số 422/KH-PGDĐT về Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo; công văn 83/PGDĐT-VP của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hòa Vang ngày 12 tháng 02 năm 2014 về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện BDTX năm học 2013-2014, để thực hiện có hiệu quả chương trình bồi dưỡng thường xuyên trường Tiểu học số 1 Hòa Châu lập kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013-2014 như sau:
A. TÌNH HÌNH CHUNG:
          1. Thuận lợi:
          - Hệ thống văn bản chỉ đạo về BDTX từ cấp Bộ đến cấp Phòng rất cụ thể.
          - Đội ngũ CBQL-GV nhiệt tình, có tinh thần tự học tự rèn cao.
          2. Khó khăn:
          - Công tác tổ chức BDTX với cấp trường tương đối mới mẻ nên việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện còn gặp nhiều khó khăn.
          - Các nội dung bồi dưỡng phổ biến còn chậm, một số nội dung tự chọn cấp Bộ không được ấn phẩm, chỉ đăng tải trên mạng nên gặp nhiều khó khăn cho nhà trường cũng như giáo viên tham gia học.         
B. MỤC ĐÍCH
1. Tổ chức học tập BDTX cho đội ngũ CBQL và GV là để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội; bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; phát triển năng lực dạy học và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp GV, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng năm học, cấp học, yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục của huyện nói chung và của địa phương xã Hoà Châu nói riêng về đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
2. BDTX là để phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của CBQL, GV; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng GV của nhà trường và từng tổ chuyên môn.
C. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BỒI DƯỠNG:
Tất cả CBQL, GV (sau đây gọi tắt là giáo viên) đang trực tiếp giảng dạy trong nhà trường.
Tổng số giáo viên của nhà trường tham gia : 26 người. Trong đó:
  • CBQL: 2
  • Giáo viên: 23
D. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
   I. Công tác tư tưởng:
          - Nhà trường triển khai tất cả các văn bản về BDTX đến toàn thể giáo viên trong các cuộc họp.
          - Xác định nhiệm vụ BDTX là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của từng CB-GV trong suốt sự nghiệp dạy học của mình.
          - BDTX có ý nghĩa lớn, giúp tất cả giáo viên cập nhật kịp thời sự tiến bộ của xã hội, tình hình chính trị của địa phương…nhằm cải tiến nội dung cũng như phương pháp dạy học. Đây là một trong những yêu cầu trong chiến lược đổi mới căn bản toàn diện giáo dục.
            - BDTX là một tiêu chí bắt buộc nhằm đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, đánh giá công chức- viên chức cuối năm và cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá thi đua cuối năm.
    II. Công tác tổ chức:
          Nhà trường thành lập ban chỉ đạo tổ BDTX cấp trường gồm có BGH, CTCĐ, Đoàn thanh niên, TPTĐ, TTND, Kế toán, các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn.
          Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên:
          - Trưởng Ban: chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện; tổ chức quan triệt, báo cáo các nội dung bồi dưỡng 1.
          - Phó ban: Theo dõi, đôn đốc, tổ chức bồi dưỡng các nội dung bồi dưỡng 2 và 3.
          - Kế toán: Chịu trách nhiệm lập kế hoạch kinh phí BDTX.
          - Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn: chịu trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng trong sinh hoạt chuyên môn tổ, theo dõi, đôn đốc và giúp đỡ các thành viên trong tổ tự học BDTX.
          - Các thành viên: Chịu trách nhiệm đôn đốc, giám sát và theo dõi hoạt động tự bồi dưỡng của giáo viên theo lĩnh vực của mình.
   III. Nội dung bồi dưỡng thường xuyên:
1. Khối kiến thức bắt buộc:
- Nội dung bồi dưỡng 1: Gồm những nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học: Khoảng 30 tiết/ năm học/ GV.
+ Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp tiểu học áp dụng trong cả nước: Bộ GD&ĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học. Bồi dưỡng về chính trị, các nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết của BCH trung ương Đảng, Nghị quyết của Thành uỷ Đà Nẵng và của các cấp ủy địa phương. Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các nội dung về thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục tiểu học theo từng thời kỳ của địa phương theo quy định của Sở GD&ĐT.
- Nội dung bồi dưỡng 2: Gồm những nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện: Khoảng 30 tiết/ năm học/ GV. cụ thể:
+ Nội dung giáo dục địa phương các môn học ít giờ: 12 tiết.
+ Đổi mới cách dạy và cách học các môn học ở tiểu học: 18 tiết
2. Khối kiến thức tự chọn:
- Nội dung bồi dưỡng 3: Gồm những nội dung (mô đun) bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên: Khoảng 60 tiết/ năm học/ GV. Nội dung này nhà trường sẽ lựa chọn theo hướng dẫn và nhiệm vụ năm học của các cấp.
    IV. Hình thức bồi dưỡng:
Hình thức học tập BDTX chủ yếu là lấy việc tự học của người học là chính (tự nghiên cứu thông tin trên mạng, nghiên cứu tài liệu), kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ chuyên môn, trường hoặc của cụm trường.
          Các hình thức cụ thể
1) Khối kiến thức bắt buộc
- Các văn bản chỉ đạo nhiệm vụ và quy chế chuyên môn cấp học do Hiệu trưởng triển khai đến CBQL và giáo viên của đơn vị.
- Các chuyên đề bồi dưỡng theo quy định: Nhà trường tổ chức tập huấn, mở chuyên đề trong toàn thể hội đồng. Tổ chuyên môn triển khai cụ thể lại ở cấp tổ thông qua các buổi thao giảng, thực hành. Đồng thời theo dõi và tổ chức trao đổi rút kinh nghiệm trong quá trình vận dụng.
2) Khối kiến thức tự chọn
CBQL, GV bồi dưỡng thông qua việc tự xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch giảng dạy; qua sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn; qua Hội giảng, thao giảng, dự giờ; qua tự làm đồ dùng dạy học (ĐDDH) phục vụ giảng dạy hoặc dự thi các cấp…
Ngoài ra PGD&ĐT Hòa Vang còn tổ chức  BDTX theo hình thức tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hoá kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nôi dung BDTX khó đối với GV; đáp ứng nhu cầu của GV trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho GV có cơ hội trao đổi về CM-NV và luyện tập kỹ năng. Thời lượng, số lượng GV học tập trong mỗi lớp bồi dưỡng tập trung do PGD&ĐT quy định nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về mục đích, nội dung, phương pháp được quy định trong chương trình BDTX, tài liệu BDTX.
    V. Tài liệu BDTX:
          Tài liệu BDTX chưa được in ấn thành sách, được thu thập từ nhiều kênh như qua học tập chính trị, các văn bản chỉ đạo về Giáo dục của cấp trên, qua mạng internet…Những tài liệu nào khó tìm, nhà trường cung cấp đến Tổ, các tài liệu còn lại Tổ CM, giáo viên tự nghiên cứu và sưu tầm.
          Riêng nội dung bồi dưỡng 3, giáo viên có thể vào địa chỉ http://taphuan.moet.gov.vn tải và lưu trữ phục vụ cho công tác tự học của mình.
    VI. Đánh giá và công nhận kết quả BDTX:
1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên
- Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.
- Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.
2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX:
 a)Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX
Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX giáo viên thông qua bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, viết thu hoạch ... (sau đây gọi chung là bài kiểm tra).
Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ chuyên môn, thông qua các báo cáo chuyên đề. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:
- Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm).
- Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5 điểm).
 b)Thang điểm đánh giá kết quả BDTX
Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).
c) Điểm trung bình kết quả BDTX
Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:
Điểm TB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên) chia cho 3.
Điểm TB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.
3. Xếp loại kết quả BDTX
- Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX hằng năm nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân của năm đó, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:
+ Loại TB nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;
+ Loại K nếu điểm trung bình  BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;
+ Loại G nếu điểm trung bình  BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.
- Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.
- Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.
4. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX
a) Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên.
b) Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với giáo viên (không cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch).         
   VII. Nội dung và lộ trình thực hiện cụ thể:
          1. Khối kiến thức bắt buộc (60 tiết/giáo viên)
           a) Nội dung bồi dưỡng 1 (30 tiết /giáo viên)
STT Nội dung  bồi dưỡng Số tiết Thời gian
hoàn thành
Số tiết tập trung Hình thức kiểm tra Người chịu trách nhiệm
1 Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết của Đảng: Bao gồm tổng quát về nhiệm vụ kinh tế xã hội, đi sâu về quan điểm đường lối phát triển giáo dục và đào tạo; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và Giáo dục và Đào tạo 2012-2015 địa phương. 10 tiết  
 
 
 
 
 
 
Tháng
25/8/2013
10 tiết  
 
 
 
 
Viết bài thu hoạch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thái Văn Thỏa
Chương trình hành động Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 5 tiết 5 tiết
2 Các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo        
Chỉ thị 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014. 5 tiết  
Tháng
8/2013
1 tiết Bài kiểm tra trắc nghiệm
Các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo theo từng cấp học, bậc học như:
- Quy định đánh giá xếp loại học sinh;
- Công tác kiểm định chất lượng giáo dục;
- Các tiêu chí công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Điều lệ trường MN, TH, THCS;
- Công tác phổ cập MN năm tuổi, Phổ cập THĐĐT, Phổ cập trung học;
- Một số văn bản liên quan khác
10 tiết  
 
 
 
 
Tháng 9/2013
2 tiết
           
b) Nội dung bồi dưỡng 2 (30 tiết/giáo viên)
STT Nội dung bồi dưỡng Số tiết Thời gian hoàn thành Số tiết tập trung Hình thức kiểm tra Người chịu trách nhiệm
2 Bồi dưỡng năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tiết 01/2014 2 tiết Bài kiểm tra viết và dự giờ đánh giá Ngô Thị Lý
3 Nội dung về Mô hình Trường học mới 5 tiết 02/2014 2 tiết
4 Dạy học theo Phương pháp “Bàn tay nặn bột” 5 tiết 12/2013 2 tiết
5 Các nội dung Giáo dục lồng ghép trong dạy học 5 tiết 10/2013 2 tiết
6 Tập huấn giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập 5 tiết 12/2013 2 tiết
7 Kĩ năng xây dựng đề kiểm tra, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh 5 tiết 3/2014 2 tiết
       Nội dung BDTX 1, 2 có thể điều chỉnh sau khi có văn bản chỉ đạo  của Sở GDĐT.
2. Khối kiến thức tự chọn (nội dung 3) 
a) Thời lượng: 60 tiết/năm học/giáo viên
b) Nội dung
Căn cứ nhu cầu của cá nhân, giáo viên tự lựa chọn các mô đun bồi dưỡng trong khối kiến thức tự chọn trong Chương trình BDTX giáo viên ban hành kèm theo các Thông tư, cụ thể: Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở; Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học; Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non.
Tuy nhiên, để sát hợp với tình hình thực tế, nhà trường tự lựa chọn các môđun sau:
- Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục (GD);
- Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường GD và xây dựng môi trường học tập;
- Nâng cao năng lực hướng dẫn, tư vấn của giáo viên;
- Nâng cao năng lực chăm sóc/ hỗ trợ tâm lí cho giáo viên trong quá trình GD;
- Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học;
- Tăng cường năng lực triển khai dạy học;
- Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng CNTT trong dạy học;
- Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh;
- Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học;
- Tăng cường năng lực giáo dục;
- Tăng cường năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm;
- Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục;
- Phát triển năng lực hoạt động chính trị - xã hội;
Giáo viên lựa chọn một số môđun trong khối kiến thức tự chọn để tự bồi dưỡng phù hợp với thời lượng quy định, với cấp Tiểu học, loại hình giáo dục công lập và nhu cầu cá nhân. Tuy nhiên để đồng nhất và phù hợp với nhiệm vụ năm học, tình hình thực tế, nhà trường gợi ý chọn các nội dung BDTX trong năm học 2013-2014 như sau:
STT Nội dung bồi dưỡng Số tiết Thời gian hoàn thành Số tiết tập trung Hình thức kiểm tra Người chịu trách nhiệm
1
 
Tăng cường năng lực triển khai dạy học:
- Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học
- Một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu học
 
 
15
 
15
 
3/2013 5 Bài kiểm tra lý thuyết và dự giờ kiểm tra kết quả vận dụng  
 
 
 
Ngô Thị Lý
2 Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học:
- Kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực
- Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực
 
15
 
5
02/2014 3
3 Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
- Kĩ thuật quan sát, kiểm tra miệng, kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học
- Phương pháp kiểm tra, đánh giá bằng nhận xét
- Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số (kết hợp với nhận xét).
 
10
3/2014 5
   VIII. Kinh phí thực hiện
Kinh phí BDTX chi từ kinh phí nngân sách của nhà trường. Việc lập dự toán chi theo hướng dẫn của bộ phận KHTC-PGD&ĐT huyện hướng dẫn
E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Thời gian tổ chức:
a) Đối với năm học 2013-2014:
- Căn cứ kế hoạch của trường, tổ CM, giáo viên Khẩn trương lập kế hoạch và tiến hành bồi dưỡng, tự bồi dưỡng những nội dung chưa được bồi dưỡng. Tất cả các kế hoạch Tổ, cá nhân giáo viên nộp về bộ phận chuyên môn 25/02/2014.
- Từ tháng 10/2013 đến tháng 4/2014: Giáo viên tự học theo lịch cá nhân, của trường và của PGD khi có điều động học chung.
- Tháng 5/2014: Đánh giá xếp loại năm học 2013-2014 và triển khai công tác BDTX năm học 2014-2015.
b) Đối với những năm học sau:
- Tháng 4: Tổ CM nhận kế hoạch triển khai của trường và triển khai xuống cho 100% GV và nộp kế hoạch về trường (theo thông báo sau).
- Tháng 5: Đánh giá xếp loại năm học và triển khai công tác BDTX năm học sau.
2. Trách nhiệm của Ban chỉ đạo, tổ CM và GV:
a). Ban chỉ đạo:
Theo dõi và tổ chức bồi dưỡng tập trung để giải quyết những vướn mắc hoặc hướng dẫn cách học cho giáo viên.
Tổ chức bồi dưỡng bằng thông qua các chuyên đề minh họa nhằm cụ thể hóa nội dung bồi dưỡng.
Xây dựng kế hoạch và nội dung các bài kiểm tra nhằm đánh giá kết quả BDTX trong năm học.
Lập danh sách, đề nghị cấp trên cấp giấy chứng nhận BDTX cho những giáo viên hoàn thành.
b) Đối với Tổ chuyên môn:
Tổ CM hướng dẫn GV xây dựng kế hoạch BDTX và phê duyệt kế hoạch BDTX của GV (KH của GV nêu ngắn gọn mục đích yêu cầu và đăng ký những nội dung cụ thể của từng cá nhân và kế hoạch thời gian tự học).
- Tổ xây dựng 1 kế hoạch BDTX cụ thể của tổ trên cơ sở KH của GV. Định hướng thời gian cụ thể cho những nội dung bồi dưỡng chung toàn tổ và tổ chức triển khai KH-BDTX-GV theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao. Đồng thời gửi các kế hoạch của Tổ, cá nhân trong tổ để nhà trường phê duyệt (ngày 25/02/2014).
- Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước, của địa phương đối với GV tham gia BDTX (nếu có). Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện BDTX.
c) Đối với CB, GV:
Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân nêu ngắn gọn mục đích yêu cầu, nội dung, hình thức BDTX và nộp BGH phê duyệt; nghiêm túc thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường và các quy định của ngành GD&ĐT cấp trên đã ban hành.
Báo cáo tổ CM, BGH kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của bản thân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Mỗi CB-GV trang bị một sổ tự học BDTX và ghi chép nội dung trong quá trình tự học cũng như học tập trung của bản thân.
 
            Trên đây là kế hoạch thực hiện bồi dưỡng thường xuyên, trường TH số 1 hòa Châu yêu cầu các tổ chuyên môn, giáo viên và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc các tổ CM, cá nhân giáo viên phản ánh lên ban chỉ đạo để có hướng giải quyết kịp thời./.
 
Nơi nhận:
- LĐ,TCM  (theo dõi, chỉ đạo);
-Website trường;
-Lưu: VT, HS BDTX.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phụ lục
 
PHÒNG GD&ĐT HÒA VANG
TRƯỜNG…………………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
 
    ……….., ngày …… tháng…. năm 20…
 
 
DANH SÁCH GIÁO VIÊN XẾP LOẠI KẾT QUẢ
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 20… - 20…
 
STT Họ và tên Năm sinh Năm vào ngành  
Kết quả xếp loại
Không xếp loại Ghi chú
Giỏi Khá TB    
1                
2                
               
 
 
 
  HIỆU TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT HÒA VANG
TRƯỜNG TH SỐ 1 HOÀ CHÂU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 
         Số: …/KH-THHC1                      Hoà Châu, ngày 05 tháng 6 năm 2014
 
   
            KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm 2014-2015

 
 
  

Thực hiện Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; công văn số 335/PGDĐT-TCCB về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014 và triển khai công tác BDTX năm học 2014-2015, để thực hiện có hiệu quả chương trình bồi dưỡng thường xuyên trường Tiểu học số 1 Hòa Châu lập kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015 như sau:
A. TÌNH HÌNH CHUNG:
          1. Thuận lợi:
          - Hệ thống văn bản chỉ đạo về BDTX từ cấp Bộ đến cấp Phòng rất cụ thể.
          - Đội ngũ CBQL-GV nhiệt tình, có tinh thần tự học tự rèn cao.
          - CBQL-GV đã có kinh nghiệm trong công tác BDTX.
          2. Khó khăn:
          - Các nội dung bồi dưỡng do cấp Sở GD-ĐT quy định triển khai còn chậm.
B. MỤC ĐÍCH
1. Tổ chức học tập BDTX cho đội ngũ CBQL và GV là để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội; bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; phát triển năng lực dạy học và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp GV, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng năm học, cấp học, yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục của huyện nói chung và của địa phương xã Hoà Châu nói riêng về đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
2. BDTX là để phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của CBQL, GV; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng GV của nhà trường và từng tổ chuyên môn.
C. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BỒI DƯỠNG:
Tất cả GV đang trực tiếp giảng dạy trong nhà trường (22 người).
D. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
   I. Công tác tư tưởng:
          - Nhà trường triển khai tất cả các văn bản về BDTX đến toàn thể giáo viên trong các cuộc họp.
          - Xác định nhiệm vụ BDTX là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của từng CB-GV trong suốt sự nghiệp dạy học của mình.
          - BDTX có ý nghĩa lớn, giúp tất cả giáo viên cập nhật kịp thời sự tiến bộ của xã hội, tình hình chính trị của địa phương…nhằm cải tiến nội dung cũng như phương pháp dạy học. Đây là một trong những yêu cầu trong chiến lược đổi mới căn bản toàn diện giáo dục.
            - BDTX là một tiêu chí bắt buộc nhằm đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, đánh giá công chức- viên chức cuối năm và cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá thi đua cuối năm.
    II. Công tác tổ chức:
          Nhà trường thành lập ban chỉ đạo tổ BDTX cấp trường gồm có BGH, CTCĐ, Đoàn thanh niên, TPTĐ, TTND, Kế toán, các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn.
          Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên:
          - Trưởng Ban: chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện; tổ chức quan triệt, báo cáo các nội dung bồi dưỡng 1.
          - Phó ban: Theo dõi, đôn đốc, tổ chức bồi dưỡng các nội dung bồi dưỡng 2 và 3.
          - Kế toán: Chịu trách nhiệm lập kế hoạch kinh phí BDTX.
          - Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn: chịu trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng trong sinh hoạt chuyên môn tổ, theo dõi, đôn đốc và giúp đỡ các thành viên trong tổ tự học BDTX.
          - Các thành viên: Chịu trách nhiệm đôn đốc, giám sát và theo dõi hoạt động tự bồi dưỡng của giáo viên theo lĩnh vực của mình.
   III. Nội dung bồi dưỡng thường xuyên:
1. Khối kiến thức bắt buộc:
- Nội dung bồi dưỡng 1: Gồm những nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học: Khoảng 30 tiết/ năm học/ GV.
+ Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp tiểu học áp dụng trong cả nước: Bộ GD&ĐT quy định cụ thể tropng năm học2014-2015 các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học. Bồi dưỡng về chính trị, các nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết của BCH trung ương Đảng, Nghị quyết của Thành uỷ Đà Nẵng và của các cấp ủy địa phương. Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các nội dung về thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục tiểu học theo từng thời kỳ của địa phương theo quy định của Sở GD&ĐT.
- Nội dung bồi dưỡng 2: Gồm những nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương trong năm học 2014-2015, Khoảng 30 tiết/ năm học/ GV.
2. Khối kiến thức tự chọn:
- Nội dung bồi dưỡng 3: Gồm những nội dung (mô đun) bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên: Khoảng 60 tiết/ năm học/ GV. Nội dung này nhà trường sẽ lựa chọn theo hướng dẫn và nhiệm vụ năm học của các cấp.
    IV. Hình thức bồi dưỡng:
Hình thức học tập BDTX chủ yếu là lấy việc tự học của người học là chính (tự nghiên cứu thông tin trên mạng, nghiên cứu tài liệu), kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ chuyên môn, trường hoặc của cụm trường.
          Các hình thức cụ thể
1) Khối kiến thức bắt buộc
- Các văn bản chỉ đạo nhiệm vụ và quy chế chuyên môn cấp học do Hiệu trưởng triển khai đến CBQL và giáo viên của đơn vị.
- Các chuyên đề bồi dưỡng theo quy định: Nhà trường tổ chức tập huấn, mở chuyên đề trong toàn thể hội đồng. Tổ chuyên môn triển khai cụ thể lại ở cấp tổ thông qua các buổi thao giảng, thực hành. Đồng thời theo dõi và tổ chức trao đổi rút kinh nghiệm trong quá trình vận dụng.
2) Khối kiến thức tự chọn
CBQL, GV bồi dưỡng thông qua việc tự xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch giảng dạy; qua sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn; qua Hội giảng, thao giảng, dự giờ; qua tự làm đồ dùng dạy học (ĐDDH) phục vụ giảng dạy hoặc dự thi các cấp…
    V. Tài liệu BDTX:
          Tài liệu BDTX chưa được in ấn thành sách, được thu thập từ nhiều kênh như qua học tập chính trị, các văn bản chỉ đạo về Giáo dục của cấp trên, qua mạng internet…Những tài liệu nào khó tìm, nhà trường cung cấp đến Tổ, các tài liệu còn lại Tổ CM, giáo viên tự nghiên cứu và sưu tầm.
          Riêng nội dung bồi dưỡng 3, giáo viên có thể vào địa chỉ http://taphuan.moet.gov.vn tải và lưu trữ phục vụ cho công tác tự học của mình.
   V. Nội dung và lộ trình thực hiện cụ thể:
          1. Khối kiến thức bắt buộc (60 tiết/giáo viên)
           a) Nội dung bồi dưỡng 1 (30 tiết /giáo viên)
STT Nội dung  bồi dưỡng Số tiết Thời gian
hoàn thành
Số tiết tập trung Hình thức kiểm tra Người chịu trách nhiệm
1 Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước.
 
20 tiết
 
Tháng
25/8/2014
15 tiết
 
Viết bài thu hoạch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thái Văn Thỏa
2 Các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo      
Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014. 3tiết  
Tháng
8/2014
1 tiết
Các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo như:
- Quy định đánh giá xếp loại học sinh;
- Công tác kiểm định chất lượng giáo dục;
- Các tiêu chí công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Điều lệ trường  TH;
- Công tác phổ cập MN năm tuổi, Phổ cập THĐĐT
- Quy chế hoạt động chuyên môn của trường.
- Một số văn bản liên quan khác
7 tiết  
Tháng 9/2014
5 tiết
           
b) Nội dung bồi dưỡng 2 (30 tiết/giáo viên)
STT Nội dung bồi dưỡng Số tiết Thời gian hoàn thành Số tiết tập trung Hình thức kiểm tra Người chịu trách nhiệm
2 Nội dung về Mô hình Trường học mới 5 tiết 9/2014 2 tiết Bài kiểm tra viết và dự giờ đánh giá + Thi đồ dùng dạy học tự làm Ngô Thị Lý
3 Dạy học theo đối tượng 5 tiết 10/2014 2 tiết
4 Sử dụng và tự làm đồ dùng dạy học. 10 tiết 11/2014 2 tiết
5 Các nội dung Giáo dục lồng ghép trong dạy học 5 tiết 12/2014 2 tiết
7 Kĩ năng xác định các mức độ nhận thức theo chuẩn kiến thức- kỹ năng (theo mô hình Bloom) 5 tiết 10/2014 2 tiết
       Nội dung BDTX 1, 2 có thể điều chỉnh sau khi có văn bản chỉ đạo  của Sở GDĐT.
2. Khối kiến thức tự chọn (nội dung 3) 
a) Thời lượng: 60 tiết/năm học/giáo viên
b) Nội dung
Căn cứ nhu cầu của cá nhân, giáo viên tự lựa chọn các mô đun bồi dưỡng trong khối kiến thức tự chọn trong Chương trình BDTX giáo viên ban hành kèm theo các Thông tư, cụ thể: Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở; Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học; Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non.
Tuy nhiên, để sát hợp với tình hình thực tế, nhà trường tự lựa chọn các môđun sau:
- Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục (GD);
- Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường GD và xây dựng môi trường học tập;
- Nâng cao năng lực hướng dẫn, tư vấn của giáo viên;
- Nâng cao năng lực chăm sóc/ hỗ trợ tâm lí cho giáo viên trong quá trình GD;
- Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học;
- Tăng cường năng lực triển khai dạy học;
- Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng CNTT trong dạy học;
- Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh;
- Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học;
- Tăng cường năng lực giáo dục;
- Tăng cường năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm;
- Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục;
- Phát triển năng lực hoạt động chính trị - xã hội;
Giáo viên lựa chọn một số môđun trong khối kiến thức tự chọn để tự bồi dưỡng phù hợp với thời lượng quy định, với cấp Tiểu học, loại hình giáo dục công lập và nhu cầu cá nhân. Tuy nhiên để đồng nhất và phù hợp với nhiệm vụ năm học, tình hình thực tế, nhà trường gợi ý chọn các nội dung BDTX trong năm học 2014-2015 như sau:
STT Nội dung bồi dưỡng Số tiết Thời gian hoàn thành Số tiết tập trung Hình thức kiểm tra Người chịu trách nhiệm
1
 
Tăng cường năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm:
- Những vấn đề cơ bản về công tác chủ nhiện
- Hồ sơ công tác chủ nhiệm
- Vấn đề phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với ban đại diện cha mẹ học sinh.
-Giáo viên chủ nhiệm với công tác giáo dục học sinh.
 
 
 
3
 
5
3
 
 
4
8/2014 5 Bài kiểm tra lý thuyết và dự giờ kiểm tra kết quả vận dụng  
 
 
 
Ngô Thị Lý
2 Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng CNTT trong dạy học:
- Kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực
- Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực
 
15
 
5
02/2014 3
3 Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
- Kĩ thuật quan sát, kiểm tra miệng, kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học
- Phương pháp kiểm tra, đánh giá bằng nhận xét
- Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số (kết hợp với nhận xét).
 
10
3/2014 5
   VIII. Kinh phí thực hiện
Kinh phí BDTX chi từ kinh phí nngân sách của nhà trường. Việc lập dự toán chi theo hướng dẫn của bộ phận KHTC-PGD&ĐT huyện hướng dẫn
E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Thời gian tổ chức:
a) Đối với năm học 2013-2014:
- Căn cứ kế hoạch của trường, tổ CM, giáo viên Khẩn trương lập kế hoạch và tiến hành bồi dưỡng, tự bồi dưỡng những nội dung chưa được bồi dưỡng. Tất cả các kế hoạch Tổ, cá nhân giáo viên nộp về bộ phận chuyên môn 25/02/2014.
- Từ tháng 10/2013 đến tháng 4/2014: Giáo viên tự học theo lịch cá nhân, của trường và của PGD khi có điều động học chung.
- Tháng 5/2014: Đánh giá xếp loại năm học 2013-2014 và triển khai công tác BDTX năm học 2014-2015.
b) Đối với những năm học sau:
- Tháng 4: Tổ CM nhận kế hoạch triển khai của trường và triển khai xuống cho 100% GV và nộp kế hoạch về trường (theo thông báo sau).
- Tháng 5: Đánh giá xếp loại năm học và triển khai công tác BDTX năm học sau.
2. Trách nhiệm của Ban chỉ đạo, tổ CM và GV:
a). Ban chỉ đạo:
Theo dõi và tổ chức bồi dưỡng tập trung để giải quyết những vướn mắc hoặc hướng dẫn cách học cho giáo viên.
Tổ chức bồi dưỡng bằng thông qua các chuyên đề minh họa nhằm cụ thể hóa nội dung bồi dưỡng.
Xây dựng kế hoạch và nội dung các bài kiểm tra nhằm đánh giá kết quả BDTX trong năm học.
Lập danh sách, đề nghị cấp trên cấp giấy chứng nhận BDTX cho những giáo viên hoàn thành.
b) Đối với Tổ chuyên môn:
Tổ CM hướng dẫn GV xây dựng kế hoạch BDTX và phê duyệt kế hoạch BDTX của GV (KH của GV nêu ngắn gọn mục đích yêu cầu và đăng ký những nội dung cụ thể của từng cá nhân và kế hoạch thời gian tự học).
- Tổ xây dựng 1 kế hoạch BDTX cụ thể của tổ trên cơ sở KH của GV. Định hướng thời gian cụ thể cho những nội dung bồi dưỡng chung toàn tổ và tổ chức triển khai KH-BDTX-GV theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao. Đồng thời gửi các kế hoạch của Tổ, cá nhân trong tổ để nhà trường phê duyệt (ngày 25/02/2014).
- Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước, của địa phương đối với GV tham gia BDTX (nếu có). Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện BDTX.
c) Đối với CB, GV:
Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân nêu ngắn gọn mục đích yêu cầu, nội dung, hình thức BDTX và nộp BGH phê duyệt; nghiêm túc thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường và các quy định của ngành GD&ĐT cấp trên đã ban hành.
Báo cáo tổ CM, BGH kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của bản thân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Mỗi CB-GV trang bị một sổ tự học BDTX và ghi chép nội dung trong quá trình tự học cũng như học tập trung của bản thân.
 
            Trên đây là kế hoạch thực hiện bồi dưỡng thường xuyên, trường TH số 1 hòa Châu yêu cầu các tổ chuyên môn, giáo viên và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc các tổ CM, cá nhân giáo viên phản ánh lên ban chỉ đạo để có hướng giải quyết kịp thời./.
 
Nơi nhận:
- LĐ,TCM  (theo dõi, chỉ đạo);
-Website trường;
-Lưu: VT, HS BDTX.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT HÒA VANG
TRƯỜNG TH SỐ 1 HOÀ CHÂU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 
         Số: …/KH-THHC1                      Hoà Châu, ngày 08 tháng 10 năm 2013
 
   
            KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2013-2014

 
 
  

Thực hiện Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Đà Nẵng về thực hiện bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, ngày 30/9/2013; Kế hoạch Số 422/KH-PGDĐT về Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo; công văn 83/PGDĐT-VP của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hòa Vang ngày 12 tháng 02 năm 2014 về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện BDTX năm học 2013-2014, để thực hiện có hiệu quả chương trình bồi dưỡng thường xuyên trường Tiểu học số 1 Hòa Châu lập kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013-2014 như sau:
A. TÌNH HÌNH CHUNG:
          1. Thuận lợi:
          - Hệ thống văn bản chỉ đạo về BDTX từ cấp Bộ đến cấp Phòng rất cụ thể.
          - Đội ngũ CBQL-GV nhiệt tình, có tinh thần tự học tự rèn cao.
          2. Khó khăn:
          - Công tác tổ chức BDTX với cấp trường tương đối mới mẻ nên việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện còn gặp nhiều khó khăn.
          - Các nội dung bồi dưỡng phổ biến còn chậm, một số nội dung tự chọn cấp Bộ không được ấn phẩm, chỉ đăng tải trên mạng nên gặp nhiều khó khăn cho nhà trường cũng như giáo viên tham gia học.         
B. MỤC ĐÍCH
1. Tổ chức học tập BDTX cho đội ngũ CBQL và GV là để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội; bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; phát triển năng lực dạy học và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp GV, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng năm học, cấp học, yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục của huyện nói chung và của địa phương xã Hoà Châu nói riêng về đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
2. BDTX là để phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của CBQL, GV; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng GV của nhà trường và từng tổ chuyên môn.
C. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BỒI DƯỠNG:
Tất cả CBQL, GV (sau đây gọi tắt là giáo viên) đang trực tiếp giảng dạy trong nhà trường.
Tổng số giáo viên của nhà trường tham gia : 26 người. Trong đó:
  • CBQL: 2
  • Giáo viên: 23
D. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
   I. Công tác tư tưởng:
          - Nhà trường triển khai tất cả các văn bản về BDTX đến toàn thể giáo viên trong các cuộc họp.
          - Xác định nhiệm vụ BDTX là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của từng CB-GV trong suốt sự nghiệp dạy học của mình.
          - BDTX có ý nghĩa lớn, giúp tất cả giáo viên cập nhật kịp thời sự tiến bộ của xã hội, tình hình chính trị của địa phương…nhằm cải tiến nội dung cũng như phương pháp dạy học. Đây là một trong những yêu cầu trong chiến lược đổi mới căn bản toàn diện giáo dục.
            - BDTX là một tiêu chí bắt buộc nhằm đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, đánh giá công chức- viên chức cuối năm và cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá thi đua cuối năm.
    II. Công tác tổ chức:
          Nhà trường thành lập ban chỉ đạo tổ BDTX cấp trường gồm có BGH, CTCĐ, Đoàn thanh niên, TPTĐ, TTND, Kế toán, các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn.
          Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên:
          - Trưởng Ban: chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện; tổ chức quan triệt, báo cáo các nội dung bồi dưỡng 1.
          - Phó ban: Theo dõi, đôn đốc, tổ chức bồi dưỡng các nội dung bồi dưỡng 2 và 3.
          - Kế toán: Chịu trách nhiệm lập kế hoạch kinh phí BDTX.
          - Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn: chịu trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng trong sinh hoạt chuyên môn tổ, theo dõi, đôn đốc và giúp đỡ các thành viên trong tổ tự học BDTX.
          - Các thành viên: Chịu trách nhiệm đôn đốc, giám sát và theo dõi hoạt động tự bồi dưỡng của giáo viên theo lĩnh vực của mình.
   III. Nội dung bồi dưỡng thường xuyên:
1. Khối kiến thức bắt buộc:
- Nội dung bồi dưỡng 1: Gồm những nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học: Khoảng 30 tiết/ năm học/ GV.
+ Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp tiểu học áp dụng trong cả nước: Bộ GD&ĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học. Bồi dưỡng về chính trị, các nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết của BCH trung ương Đảng, Nghị quyết của Thành uỷ Đà Nẵng và của các cấp ủy địa phương. Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các nội dung về thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục tiểu học theo từng thời kỳ của địa phương theo quy định của Sở GD&ĐT.
- Nội dung bồi dưỡng 2: Gồm những nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện: Khoảng 30 tiết/ năm học/ GV. cụ thể:
+ Nội dung giáo dục địa phương các môn học ít giờ: 12 tiết.
+ Đổi mới cách dạy và cách học các môn học ở tiểu học: 18 tiết
2. Khối kiến thức tự chọn:
- Nội dung bồi dưỡng 3: Gồm những nội dung (mô đun) bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên: Khoảng 60 tiết/ năm học/ GV. Nội dung này nhà trường sẽ lựa chọn theo hướng dẫn và nhiệm vụ năm học của các cấp.
    IV. Hình thức bồi dưỡng:
Hình thức học tập BDTX chủ yếu là lấy việc tự học của người học là chính (tự nghiên cứu thông tin trên mạng, nghiên cứu tài liệu), kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ chuyên môn, trường hoặc của cụm trường.
          Các hình thức cụ thể
1) Khối kiến thức bắt buộc
- Các văn bản chỉ đạo nhiệm vụ và quy chế chuyên môn cấp học do Hiệu trưởng triển khai đến CBQL và giáo viên của đơn vị.
- Các chuyên đề bồi dưỡng theo quy định: Nhà trường tổ chức tập huấn, mở chuyên đề trong toàn thể hội đồng. Tổ chuyên môn triển khai cụ thể lại ở cấp tổ thông qua các buổi thao giảng, thực hành. Đồng thời theo dõi và tổ chức trao đổi rút kinh nghiệm trong quá trình vận dụng.
2) Khối kiến thức tự chọn
CBQL, GV bồi dưỡng thông qua việc tự xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch giảng dạy; qua sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn; qua Hội giảng, thao giảng, dự giờ; qua tự làm đồ dùng dạy học (ĐDDH) phục vụ giảng dạy hoặc dự thi các cấp…
Ngoài ra PGD&ĐT Hòa Vang còn tổ chức  BDTX theo hình thức tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hoá kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nôi dung BDTX khó đối với GV; đáp ứng nhu cầu của GV trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho GV có cơ hội trao đổi về CM-NV và luyện tập kỹ năng. Thời lượng, số lượng GV học tập trong mỗi lớp bồi dưỡng tập trung do PGD&ĐT quy định nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về mục đích, nội dung, phương pháp được quy định trong chương trình BDTX, tài liệu BDTX.
    V. Tài liệu BDTX:
          Tài liệu BDTX chưa được in ấn thành sách, được thu thập từ nhiều kênh như qua học tập chính trị, các văn bản chỉ đạo về Giáo dục của cấp trên, qua mạng internet…Những tài liệu nào khó tìm, nhà trường cung cấp đến Tổ, các tài liệu còn lại Tổ CM, giáo viên tự nghiên cứu và sưu tầm.
          Riêng nội dung bồi dưỡng 3, giáo viên có thể vào địa chỉ http://taphuan.moet.gov.vn tải và lưu trữ phục vụ cho công tác tự học của mình.
    VI. Đánh giá và công nhận kết quả BDTX:
1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên
- Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.
- Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.
2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX:
 a)Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX
Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX giáo viên thông qua bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, viết thu hoạch ... (sau đây gọi chung là bài kiểm tra).
Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ chuyên môn, thông qua các báo cáo chuyên đề. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:
- Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm).
- Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5 điểm).
 b)Thang điểm đánh giá kết quả BDTX
Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).
c) Điểm trung bình kết quả BDTX
Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:
Điểm TB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên) chia cho 3.
Điểm TB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.
3. Xếp loại kết quả BDTX
- Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX hằng năm nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân của năm đó, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:
+ Loại TB nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;
+ Loại K nếu điểm trung bình  BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;
+ Loại G nếu điểm trung bình  BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.
- Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.
- Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.
4. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX
a) Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên.
b) Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với giáo viên (không cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch).         
   VII. Nội dung và lộ trình thực hiện cụ thể:
          1. Khối kiến thức bắt buộc (60 tiết/giáo viên)
           a) Nội dung bồi dưỡng 1 (30 tiết /giáo viên)
STT Nội dung  bồi dưỡng Số tiết Thời gian
hoàn thành
Số tiết tập trung Hình thức kiểm tra Người chịu trách nhiệm
1 Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết của Đảng: Bao gồm tổng quát về nhiệm vụ kinh tế xã hội, đi sâu về quan điểm đường lối phát triển giáo dục và đào tạo; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và Giáo dục và Đào tạo 2012-2015 địa phương. 10 tiết  
 
 
 
 
 
 
Tháng
25/8/2013
10 tiết  
 
 
 
 
Viết bài thu hoạch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thái Văn Thỏa
Chương trình hành động Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 5 tiết 5 tiết
2 Các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo        
Chỉ thị 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014. 5 tiết  
Tháng
8/2013
1 tiết Bài kiểm tra trắc nghiệm
Các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo theo từng cấp học, bậc học như:
- Quy định đánh giá xếp loại học sinh;
- Công tác kiểm định chất lượng giáo dục;
- Các tiêu chí công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Điều lệ trường MN, TH, THCS;
- Công tác phổ cập MN năm tuổi, Phổ cập THĐĐT, Phổ cập trung học;
- Một số văn bản liên quan khác
10 tiết  
 
 
 
 
Tháng 9/2013
2 tiết
           
b) Nội dung bồi dưỡng 2 (30 tiết/giáo viên)
STT Nội dung bồi dưỡng Số tiết Thời gian hoàn thành Số tiết tập trung Hình thức kiểm tra Người chịu trách nhiệm
2 Bồi dưỡng năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tiết 01/2014 2 tiết Bài kiểm tra viết và dự giờ đánh giá Ngô Thị Lý
3 Nội dung về Mô hình Trường học mới 5 tiết 02/2014 2 tiết
4 Dạy học theo Phương pháp “Bàn tay nặn bột” 5 tiết 12/2013 2 tiết
5 Các nội dung Giáo dục lồng ghép trong dạy học 5 tiết 10/2013 2 tiết
6 Tập huấn giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập 5 tiết 12/2013 2 tiết
7 Kĩ năng xây dựng đề kiểm tra, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh 5 tiết 3/2014 2 tiết
       Nội dung BDTX 1, 2 có thể điều chỉnh sau khi có văn bản chỉ đạo  của Sở GDĐT.
2. Khối kiến thức tự chọn (nội dung 3) 
a) Thời lượng: 60 tiết/năm học/giáo viên
b) Nội dung
Căn cứ nhu cầu của cá nhân, giáo viên tự lựa chọn các mô đun bồi dưỡng trong khối kiến thức tự chọn trong Chương trình BDTX giáo viên ban hành kèm theo các Thông tư, cụ thể: Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở; Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học; Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non.
Tuy nhiên, để sát hợp với tình hình thực tế, nhà trường tự lựa chọn các môđun sau:
- Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục (GD);
- Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường GD và xây dựng môi trường học tập;
- Nâng cao năng lực hướng dẫn, tư vấn của giáo viên;
- Nâng cao năng lực chăm sóc/ hỗ trợ tâm lí cho giáo viên trong quá trình GD;
- Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học;
- Tăng cường năng lực triển khai dạy học;
- Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng CNTT trong dạy học;
- Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh;
- Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học;
- Tăng cường năng lực giáo dục;
- Tăng cường năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm;
- Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục;
- Phát triển năng lực hoạt động chính trị - xã hội;
Giáo viên lựa chọn một số môđun trong khối kiến thức tự chọn để tự bồi dưỡng phù hợp với thời lượng quy định, với cấp Tiểu học, loại hình giáo dục công lập và nhu cầu cá nhân. Tuy nhiên để đồng nhất và phù hợp với nhiệm vụ năm học, tình hình thực tế, nhà trường gợi ý chọn các nội dung BDTX trong năm học 2013-2014 như sau:
STT Nội dung bồi dưỡng Số tiết Thời gian hoàn thành Số tiết tập trung Hình thức kiểm tra Người chịu trách nhiệm
1
 
Tăng cường năng lực triển khai dạy học:
- Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học
- Một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu học
 
 
15
 
15
 
3/2013 5 Bài kiểm tra lý thuyết và dự giờ kiểm tra kết quả vận dụng  
 
 
 
Ngô Thị Lý
2 Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học:
- Kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực
- Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực
 
15
 
5
02/2014 3
3 Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
- Kĩ thuật quan sát, kiểm tra miệng, kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học
- Phương pháp kiểm tra, đánh giá bằng nhận xét
- Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số (kết hợp với nhận xét).
 
10
3/2014 5
   VIII. Kinh phí thực hiện
Kinh phí BDTX chi từ kinh phí nngân sách của nhà trường. Việc lập dự toán chi theo hướng dẫn của bộ phận KHTC-PGD&ĐT huyện hướng dẫn
E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Thời gian tổ chức:
a) Đối với năm học 2013-2014:
- Căn cứ kế hoạch của trường, tổ CM, giáo viên Khẩn trương lập kế hoạch và tiến hành bồi dưỡng, tự bồi dưỡng những nội dung chưa được bồi dưỡng. Tất cả các kế hoạch Tổ, cá nhân giáo viên nộp về bộ phận chuyên môn 25/02/2014.
- Từ tháng 10/2013 đến tháng 4/2014: Giáo viên tự học theo lịch cá nhân, của trường và của PGD khi có điều động học chung.
- Tháng 5/2014: Đánh giá xếp loại năm học 2013-2014 và triển khai công tác BDTX năm học 2014-2015.
b) Đối với những năm học sau:
- Tháng 4: Tổ CM nhận kế hoạch triển khai của trường và triển khai xuống cho 100% GV và nộp kế hoạch về trường (theo thông báo sau).
- Tháng 5: Đánh giá xếp loại năm học và triển khai công tác BDTX năm học sau.
2. Trách nhiệm của Ban chỉ đạo, tổ CM và GV:
a). Ban chỉ đạo:
Theo dõi và tổ chức bồi dưỡng tập trung để giải quyết những vướn mắc hoặc hướng dẫn cách học cho giáo viên.
Tổ chức bồi dưỡng bằng thông qua các chuyên đề minh họa nhằm cụ thể hóa nội dung bồi dưỡng.
Xây dựng kế hoạch và nội dung các bài kiểm tra nhằm đánh giá kết quả BDTX trong năm học.
Lập danh sách, đề nghị cấp trên cấp giấy chứng nhận BDTX cho những giáo viên hoàn thành.
b) Đối với Tổ chuyên môn:
Tổ CM hướng dẫn GV xây dựng kế hoạch BDTX và phê duyệt kế hoạch BDTX của GV (KH của GV nêu ngắn gọn mục đích yêu cầu và đăng ký những nội dung cụ thể của từng cá nhân và kế hoạch thời gian tự học).
- Tổ xây dựng 1 kế hoạch BDTX cụ thể của tổ trên cơ sở KH của GV. Định hướng thời gian cụ thể cho những nội dung bồi dưỡng chung toàn tổ và tổ chức triển khai KH-BDTX-GV theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao. Đồng thời gửi các kế hoạch của Tổ, cá nhân trong tổ để nhà trường phê duyệt (ngày 25/02/2014).
- Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước, của địa phương đối với GV tham gia BDTX (nếu có). Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện BDTX.
c) Đối với CB, GV:
Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân nêu ngắn gọn mục đích yêu cầu, nội dung, hình thức BDTX và nộp BGH phê duyệt; nghiêm túc thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường và các quy định của ngành GD&ĐT cấp trên đã ban hành.
Báo cáo tổ CM, BGH kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của bản thân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Mỗi CB-GV trang bị một sổ tự học BDTX và ghi chép nội dung trong quá trình tự học cũng như học tập trung của bản thân.
 
            Trên đây là kế hoạch thực hiện bồi dưỡng thường xuyên, trường TH số 1 hòa Châu yêu cầu các tổ chuyên môn, giáo viên và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc các tổ CM, cá nhân giáo viên phản ánh lên ban chỉ đạo để có hướng giải quyết kịp thời./.
 
Nơi nhận:
- LĐ,TCM  (theo dõi, chỉ đạo);
-Website trường;
-Lưu: VT, HS BDTX.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phụ lục
 
PHÒNG GD&ĐT HÒA VANG
TRƯỜNG…………………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
 
    ……….., ngày …… tháng…. năm 20…
 
 
DANH SÁCH GIÁO VIÊN XẾP LOẠI KẾT QUẢ
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 20… - 20…
 
STT Họ và tên Năm sinh Năm vào ngành  
Kết quả xếp loại
Không xếp loại Ghi chú
Giỏi Khá TB    
1                
2                
               
 
 
 
  HIỆU TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT HÒA VANG
TRƯỜNG TH SỐ 1 HOÀ CHÂU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 
         Số: …/KH-THHC1                      Hoà Châu, ngày 05 tháng 6 năm 2014
 
   
            KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm 2014-2015

 
 
  

Thực hiện Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; công văn số 335/PGDĐT-TCCB về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014 và triển khai công tác BDTX năm học 2014-2015, để thực hiện có hiệu quả chương trình bồi dưỡng thường xuyên trường Tiểu học số 1 Hòa Châu lập kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015 như sau:
A. TÌNH HÌNH CHUNG:
          1. Thuận lợi:
          - Hệ thống văn bản chỉ đạo về BDTX từ cấp Bộ đến cấp Phòng rất cụ thể.
          - Đội ngũ CBQL-GV nhiệt tình, có tinh thần tự học tự rèn cao.
          - CBQL-GV đã có kinh nghiệm trong công tác BDTX.
          2. Khó khăn:
          - Các nội dung bồi dưỡng do cấp Sở GD-ĐT quy định triển khai còn chậm.
B. MỤC ĐÍCH
1. Tổ chức học tập BDTX cho đội ngũ CBQL và GV là để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội; bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; phát triển năng lực dạy học và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp GV, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng năm học, cấp học, yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục của huyện nói chung và của địa phương xã Hoà Châu nói riêng về đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
2. BDTX là để phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của CBQL, GV; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng GV của nhà trường và từng tổ chuyên môn.
C. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BỒI DƯỠNG:
Tất cả GV đang trực tiếp giảng dạy trong nhà trường (22 người).
D. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
   I. Công tác tư tưởng:
          - Nhà trường triển khai tất cả các văn bản về BDTX đến toàn thể giáo viên trong các cuộc họp.
          - Xác định nhiệm vụ BDTX là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của từng CB-GV trong suốt sự nghiệp dạy học của mình.
          - BDTX có ý nghĩa lớn, giúp tất cả giáo viên cập nhật kịp thời sự tiến bộ của xã hội, tình hình chính trị của địa phương…nhằm cải tiến nội dung cũng như phương pháp dạy học. Đây là một trong những yêu cầu trong chiến lược đổi mới căn bản toàn diện giáo dục.
            - BDTX là một tiêu chí bắt buộc nhằm đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, đánh giá công chức- viên chức cuối năm và cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá thi đua cuối năm.
    II. Công tác tổ chức:
          Nhà trường thành lập ban chỉ đạo tổ BDTX cấp trường gồm có BGH, CTCĐ, Đoàn thanh niên, TPTĐ, TTND, Kế toán, các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn.
          Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên:
          - Trưởng Ban: chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện; tổ chức quan triệt, báo cáo các nội dung bồi dưỡng 1.
          - Phó ban: Theo dõi, đôn đốc, tổ chức bồi dưỡng các nội dung bồi dưỡng 2 và 3.
          - Kế toán: Chịu trách nhiệm lập kế hoạch kinh phí BDTX.
          - Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn: chịu trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng trong sinh hoạt chuyên môn tổ, theo dõi, đôn đốc và giúp đỡ các thành viên trong tổ tự học BDTX.
          - Các thành viên: Chịu trách nhiệm đôn đốc, giám sát và theo dõi hoạt động tự bồi dưỡng của giáo viên theo lĩnh vực của mình.
   III. Nội dung bồi dưỡng thường xuyên:
1. Khối kiến thức bắt buộc:
- Nội dung bồi dưỡng 1: Gồm những nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học: Khoảng 30 tiết/ năm học/ GV.
+ Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp tiểu học áp dụng trong cả nước: Bộ GD&ĐT quy định cụ thể tropng năm học2014-2015 các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học. Bồi dưỡng về chính trị, các nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết của BCH trung ương Đảng, Nghị quyết của Thành uỷ Đà Nẵng và của các cấp ủy địa phương. Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các nội dung về thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục tiểu học theo từng thời kỳ của địa phương theo quy định của Sở GD&ĐT.
- Nội dung bồi dưỡng 2: Gồm những nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương trong năm học 2014-2015, Khoảng 30 tiết/ năm học/ GV.
2. Khối kiến thức tự chọn:
- Nội dung bồi dưỡng 3: Gồm những nội dung (mô đun) bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên: Khoảng 60 tiết/ năm học/ GV. Nội dung này nhà trường sẽ lựa chọn theo hướng dẫn và nhiệm vụ năm học của các cấp.
    IV. Hình thức bồi dưỡng:
Hình thức học tập BDTX chủ yếu là lấy việc tự học của người học là chính (tự nghiên cứu thông tin trên mạng, nghiên cứu tài liệu), kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ chuyên môn, trường hoặc của cụm trường.
          Các hình thức cụ thể
1) Khối kiến thức bắt buộc
- Các văn bản chỉ đạo nhiệm vụ và quy chế chuyên môn cấp học do Hiệu trưởng triển khai đến CBQL và giáo viên của đơn vị.
- Các chuyên đề bồi dưỡng theo quy định: Nhà trường tổ chức tập huấn, mở chuyên đề trong toàn thể hội đồng. Tổ chuyên môn triển khai cụ thể lại ở cấp tổ thông qua các buổi thao giảng, thực hành. Đồng thời theo dõi và tổ chức trao đổi rút kinh nghiệm trong quá trình vận dụng.
2) Khối kiến thức tự chọn
CBQL, GV bồi dưỡng thông qua việc tự xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch giảng dạy; qua sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn; qua Hội giảng, thao giảng, dự giờ; qua tự làm đồ dùng dạy học (ĐDDH) phục vụ giảng dạy hoặc dự thi các cấp…
    V. Tài liệu BDTX:
          Tài liệu BDTX chưa được in ấn thành sách, được thu thập từ nhiều kênh như qua học tập chính trị, các văn bản chỉ đạo về Giáo dục của cấp trên, qua mạng internet…Những tài liệu nào khó tìm, nhà trường cung cấp đến Tổ, các tài liệu còn lại Tổ CM, giáo viên tự nghiên cứu và sưu tầm.
          Riêng nội dung bồi dưỡng 3, giáo viên có thể vào địa chỉ http://taphuan.moet.gov.vn tải và lưu trữ phục vụ cho công tác tự học của mình.
   V. Nội dung và lộ trình thực hiện cụ thể:
          1. Khối kiến thức bắt buộc (60 tiết/giáo viên)
           a) Nội dung bồi dưỡng 1 (30 tiết /giáo viên)
STT Nội dung  bồi dưỡng Số tiết Thời gian
hoàn thành
Số tiết tập trung Hình thức kiểm tra Người chịu trách nhiệm
1 Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước.
 
20 tiết
 
Tháng
25/8/2014
15 tiết
 
Viết bài thu hoạch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thái Văn Thỏa
2 Các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo      
Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014. 3tiết  
Tháng
8/2014
1 tiết
Các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo như:
- Quy định đánh giá xếp loại học sinh;
- Công tác kiểm định chất lượng giáo dục;
- Các tiêu chí công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Điều lệ trường  TH;
- Công tác phổ cập MN năm tuổi, Phổ cập THĐĐT
- Quy chế hoạt động chuyên môn của trường.
- Một số văn bản liên quan khác
7 tiết  
Tháng 9/2014
5 tiết
           
b) Nội dung bồi dưỡng 2 (30 tiết/giáo viên)
STT Nội dung bồi dưỡng Số tiết Thời gian hoàn thành Số tiết tập trung Hình thức kiểm tra Người chịu trách nhiệm
2 Nội dung về Mô hình Trường học mới 5 tiết 9/2014 2 tiết Bài kiểm tra viết và dự giờ đánh giá + Thi đồ dùng dạy học tự làm Ngô Thị Lý
3 Dạy học theo đối tượng 5 tiết 10/2014 2 tiết
4 Sử dụng và tự làm đồ dùng dạy học. 10 tiết 11/2014 2 tiết
5 Các nội dung Giáo dục lồng ghép trong dạy học 5 tiết 12/2014 2 tiết
7 Kĩ năng xác định các mức độ nhận thức theo chuẩn kiến thức- kỹ năng (theo mô hình Bloom) 5 tiết 10/2014 2 tiết
       Nội dung BDTX 1, 2 có thể điều chỉnh sau khi có văn bản chỉ đạo  của Sở GDĐT.
2. Khối kiến thức tự chọn (nội dung 3) 
a) Thời lượng: 60 tiết/năm học/giáo viên
b) Nội dung
Căn cứ nhu cầu của cá nhân, giáo viên tự lựa chọn các mô đun bồi dưỡng trong khối kiến thức tự chọn trong Chương trình BDTX giáo viên ban hành kèm theo các Thông tư, cụ thể: Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở; Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học; Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non.
Tuy nhiên, để sát hợp với tình hình thực tế, nhà trường tự lựa chọn các môđun sau:
- Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục (GD);
- Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường GD và xây dựng môi trường học tập;
- Nâng cao năng lực hướng dẫn, tư vấn của giáo viên;
- Nâng cao năng lực chăm sóc/ hỗ trợ tâm lí cho giáo viên trong quá trình GD;
- Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học;
- Tăng cường năng lực triển khai dạy học;
- Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng CNTT trong dạy học;
- Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh;
- Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học;
- Tăng cường năng lực giáo dục;
- Tăng cường năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm;
- Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục;
- Phát triển năng lực hoạt động chính trị - xã hội;
Giáo viên lựa chọn một số môđun trong khối kiến thức tự chọn để tự bồi dưỡng phù hợp với thời lượng quy định, với cấp Tiểu học, loại hình giáo dục công lập và nhu cầu cá nhân. Tuy nhiên để đồng nhất và phù hợp với nhiệm vụ năm học, tình hình thực tế, nhà trường gợi ý chọn các nội dung BDTX trong năm học 2014-2015 như sau:
STT Nội dung bồi dưỡng Số tiết Thời gian hoàn thành Số tiết tập trung Hình thức kiểm tra Người chịu trách nhiệm
1
 
Tăng cường năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm:
- Những vấn đề cơ bản về công tác chủ nhiện
- Hồ sơ công tác chủ nhiệm
- Vấn đề phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với ban đại diện cha mẹ học sinh.
-Giáo viên chủ nhiệm với công tác giáo dục học sinh.
 
 
 
3
 
5
3
 
 
4
8/2014 5 Bài kiểm tra lý thuyết và dự giờ kiểm tra kết quả vận dụng  
 
 
 
Ngô Thị Lý
2 Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng CNTT trong dạy học:
- Kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực
- Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực
 
15
 
5
02/2014 3
3 Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
- Kĩ thuật quan sát, kiểm tra miệng, kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học
- Phương pháp kiểm tra, đánh giá bằng nhận xét
- Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số (kết hợp với nhận xét).
 
10
3/2014 5
   VIII. Kinh phí thực hiện
Kinh phí BDTX chi từ kinh phí nngân sách của nhà trường. Việc lập dự toán chi theo hướng dẫn của bộ phận KHTC-PGD&ĐT huyện hướng dẫn
E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Thời gian tổ chức:
a) Đối với năm học 2013-2014:
- Căn cứ kế hoạch của trường, tổ CM, giáo viên Khẩn trương lập kế hoạch và tiến hành bồi dưỡng, tự bồi dưỡng những nội dung chưa được bồi dưỡng. Tất cả các kế hoạch Tổ, cá nhân giáo viên nộp về bộ phận chuyên môn 25/02/2014.
- Từ tháng 10/2013 đến tháng 4/2014: Giáo viên tự học theo lịch cá nhân, của trường và của PGD khi có điều động học chung.
- Tháng 5/2014: Đánh giá xếp loại năm học 2013-2014 và triển khai công tác BDTX năm học 2014-2015.
b) Đối với những năm học sau:
- Tháng 4: Tổ CM nhận kế hoạch triển khai của trường và triển khai xuống cho 100% GV và nộp kế hoạch về trường (theo thông báo sau).
- Tháng 5: Đánh giá xếp loại năm học và triển khai công tác BDTX năm học sau.
2. Trách nhiệm của Ban chỉ đạo, tổ CM và GV:
a). Ban chỉ đạo:
Theo dõi và tổ chức bồi dưỡng tập trung để giải quyết những vướn mắc hoặc hướng dẫn cách học cho giáo viên.
Tổ chức bồi dưỡng bằng thông qua các chuyên đề minh họa nhằm cụ thể hóa nội dung bồi dưỡng.
Xây dựng kế hoạch và nội dung các bài kiểm tra nhằm đánh giá kết quả BDTX trong năm học.
Lập danh sách, đề nghị cấp trên cấp giấy chứng nhận BDTX cho những giáo viên hoàn thành.
b) Đối với Tổ chuyên môn:
Tổ CM hướng dẫn GV xây dựng kế hoạch BDTX và phê duyệt kế hoạch BDTX của GV (KH của GV nêu ngắn gọn mục đích yêu cầu và đăng ký những nội dung cụ thể của từng cá nhân và kế hoạch thời gian tự học).
- Tổ xây dựng 1 kế hoạch BDTX cụ thể của tổ trên cơ sở KH của GV. Định hướng thời gian cụ thể cho những nội dung bồi dưỡng chung toàn tổ và tổ chức triển khai KH-BDTX-GV theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao. Đồng thời gửi các kế hoạch của Tổ, cá nhân trong tổ để nhà trường phê duyệt (ngày 25/02/2014).
- Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước, của địa phương đối với GV tham gia BDTX (nếu có). Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện BDTX.
c) Đối với CB, GV:
Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân nêu ngắn gọn mục đích yêu cầu, nội dung, hình thức BDTX và nộp BGH phê duyệt; nghiêm túc thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường và các quy định của ngành GD&ĐT cấp trên đã ban hành.
Báo cáo tổ CM, BGH kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của bản thân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Mỗi CB-GV trang bị một sổ tự học BDTX và ghi chép nội dung trong quá trình tự học cũng như học tập trung của bản thân.
 
            Trên đây là kế hoạch thực hiện bồi dưỡng thường xuyên, trường TH số 1 hòa Châu yêu cầu các tổ chuyên môn, giáo viên và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc các tổ CM, cá nhân giáo viên phản ánh lên ban chỉ đạo để có hướng giải quyết kịp thời./.
 
Nơi nhận:
- LĐ,TCM  (theo dõi, chỉ đạo);
-Website trường;
-Lưu: VT, HS BDTX.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT HÒA VANG
TRƯỜNG TH SỐ 1 HOÀ CHÂU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 
         Số: …/KH-THHC1                      Hoà Châu, ngày 08 tháng 10 năm 2013
 
   
            KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2013-2014

 
   
 Thực hiện Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Đà Nẵng về thực hiện bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, ngày 30/9/2013; Kế hoạch Số 422/KH-PGDĐT về Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo; công văn 83/PGDĐT-VP của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hòa Vang ngày 12 tháng 02 năm 2014 về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện BDTX năm học 2013-2014, để thực hiện có hiệu quả chương trình bồi dưỡng thường xuyên trường Tiểu học số 1 Hòa Châu lập kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013-2014 như sau:
A. TÌNH HÌNH CHUNG:
          1. Thuận lợi:
          - Hệ thống văn bản chỉ đạo về BDTX từ cấp Bộ đến cấp Phòng rất cụ thể.
          - Đội ngũ CBQL-GV nhiệt tình, có tinh thần tự học tự rèn cao.
          2. Khó khăn:
          - Công tác tổ chức BDTX với cấp trường tương đối mới mẻ nên việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện còn gặp nhiều khó khăn.
          - Các nội dung bồi dưỡng phổ biến còn chậm, một số nội dung tự chọn cấp Bộ không được ấn phẩm, chỉ đăng tải trên mạng nên gặp nhiều khó khăn cho nhà trường cũng như giáo viên tham gia học.         
B. MỤC ĐÍCH
          1. Tổ chức học tập BDTX cho đội ngũ CBQL và GV là để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội; bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; phát triển năng lực dạy học và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp GV, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng năm học, cấp học, yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục của huyện nói chung và của địa phương xã Hoà Châu nói riêng về đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
          2. BDTX là để phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của CBQL, GV; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng GV của nhà trường và từng tổ chuyên môn.
C. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BỒI DƯỠNG:
          Tất cả CBQL, GV (sau đây gọi tắt là giáo viên) đang trực tiếp giảng dạy trong nhà trường.
          Tổng số giáo viên của nhà trường tham gia : 26 người. Trong đó:
  • CBQL: 2
  • Giáo viên: 23
D. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
   I. Công tác tư tưởng:
          - Nhà trường triển khai tất cả các văn bản về BDTX đến toàn thể giáo viên trong các cuộc họp.
          - Xác định nhiệm vụ BDTX là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của từng CB-GV trong suốt sự nghiệp dạy học của mình.
          - BDTX có ý nghĩa lớn, giúp tất cả giáo viên cập nhật kịp thời sự tiến bộ của xã hội, tình hình chính trị của địa phương…nhằm cải tiến nội dung cũng như phương pháp dạy học. Đây là một trong những yêu cầu trong chiến lược đổi mới căn bản toàn diện giáo dục.
            - BDTX là một tiêu chí bắt buộc nhằm đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, đánh giá công chức- viên chức cuối năm và cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá thi đua cuối năm.
    II. Công tác tổ chức:
          Nhà trường thành lập ban chỉ đạo tổ BDTX cấp trường gồm có BGH, CTCĐ, Đoàn thanh niên, TPTĐ, TTND, Kế toán, các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn.
          Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên:
          - Trưởng Ban: chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện; tổ chức quan triệt, báo cáo các nội dung bồi dưỡng 1.
          - Phó ban: Theo dõi, đôn đốc, tổ chức bồi dưỡng các nội dung bồi dưỡng 2 và 3.
          - Kế toán: Chịu trách nhiệm lập kế hoạch kinh phí BDTX.
          - Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn: chịu trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng trong sinh hoạt chuyên môn tổ, theo dõi, đôn đốc và giúp đỡ các thành viên trong tổ tự học BDTX.
          - Các thành viên: Chịu trách nhiệm đôn đốc, giám sát và theo dõi hoạt động tự bồi dưỡng của giáo viên theo lĩnh vực của mình.
   III. Nội dung bồi dưỡng thường xuyên:
        1. Khối kiến thức bắt buộc:
         - Nội dung bồi dưỡng 1: Gồm những nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học: Khoảng 30 tiết/ năm học/ GV.
           + Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp tiểu học áp dụng trong cả nước: Bộ GD&ĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học. Bồi dưỡng về chính trị, các nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết của BCH trung ương Đảng, Nghị quyết của Thành uỷ Đà Nẵng và của các cấp ủy địa phương. Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các nội dung về thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          + Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục tiểu học theo từng thời kỳ của địa phương theo quy định của Sở GD&ĐT.
        - Nội dung bồi dưỡng 2: Gồm những nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện: Khoảng 30 tiết/ năm học/ GV. cụ thể:
          + Nội dung giáo dục địa phương các môn học ít giờ: 12 tiết.
          + Đổi mới cách dạy và cách học các môn học ở tiểu học: 18 tiết
2. Khối kiến thức tự chọn:
        Nội dung bồi dưỡng 3: Gồm những nội dung (mô đun) bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên: Khoảng 60 tiết/ năm học/ GV. Nội dung này nhà trường sẽ lựa chọn theo hướng dẫn và nhiệm vụ năm học của các cấp.
    IV. Hình thức bồi dưỡng:
         Hình thức học tập BDTX chủ yếu là lấy việc tự học của người học là chính (tự nghiên cứu thông tin trên mạng, nghiên cứu tài liệu), kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ chuyên môn, trường hoặc của cụm trường.
          Các hình thức cụ thể
          1) Khối kiến thức bắt buộc
           - Các văn bản chỉ đạo nhiệm vụ và quy chế chuyên môn cấp học do Hiệu trưởng triển khai đến CBQL và giáo viên của đơn vị.
           - Các chuyên đề bồi dưỡng theo quy định: Nhà trường tổ chức tập huấn, mở chuyên đề trong toàn thể hội đồng. Tổ chuyên môn triển khai cụ thể lại ở cấp tổ thông qua các buổi thao giảng, thực hành. Đồng thời theo dõi và tổ chức trao đổi rút kinh nghiệm trong quá trình vận dụng.
          2) Khối kiến thức tự chọn
           CBQL, GV bồi dưỡng thông qua việc tự xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch giảng dạy; qua sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn; qua Hội giảng, thao giảng, dự giờ; qua tự làm đồ dùng dạy học (ĐDDH) phục vụ giảng dạy hoặc dự thi các cấp…
Ngoài ra PGD&ĐT Hòa Vang còn tổ chức  BDTX theo hình thức tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hoá kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nôi dung BDTX khó đối với GV; đáp ứng nhu cầu của GV trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho GV có cơ hội trao đổi về CM-NV và luyện tập kỹ năng. Thời lượng, số lượng GV học tập trong mỗi lớp bồi dưỡng tập trung do PGD&ĐT quy định nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về mục đích, nội dung, phương pháp được quy định trong chương trình BDTX, tài liệu BDTX.
    V. Tài liệu BDTX:
          Tài liệu BDTX chưa được in ấn thành sách, được thu thập từ nhiều kênh như qua học tập chính trị, các văn bản chỉ đạo về Giáo dục của cấp trên, qua mạng internet…Những tài liệu nào khó tìm, nhà trường cung cấp đến Tổ, các tài liệu còn lại Tổ CM, giáo viên tự nghiên cứu và sưu tầm.
          Riêng nội dung bồi dưỡng 3, giáo viên có thể vào địa chỉ http://taphuan.moet.gov.vn tải và lưu trữ phục vụ cho công tác tự học của mình.
    VI. Đánh giá và công nhận kết quả BDTX:
         1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên
          - Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.
         - Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.
        2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX:
          a)Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX
           Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX giáo viên thông qua bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, viết thu hoạch ... (sau đây gọi chung là bài kiểm tra).
Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ chuyên môn, thông qua các báo cáo chuyên đề. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:
          - Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm).
         - Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5 điểm).
         b)Thang điểm đánh giá kết quả BDTX
         Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).
          c) Điểm trung bình kết quả BDTX
           Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:
           Điểm TB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên) chia cho 3.
          Điểm TB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.
       3. Xếp loại kết quả BDTX
          - Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX hằng năm nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân của năm đó, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:
          + Loại TB nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;
          + Loại K nếu điểm trung bình  BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;
          + Loại G nếu điểm trung bình  BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.
         - Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.
         - Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.
        4. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX
          a) Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên.
          b) Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với giáo viên (không cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch).         
   VII. Nội dung và lộ trình thực hiện cụ thể:
          1. Khối kiến thức bắt buộc (60 tiết/giáo viên)
           a) Nội dung bồi dưỡng 1 (30 tiết /giáo viên)
STT Nội dung  bồi dưỡng Số tiết Thời gian
hoàn thành
Số tiết tập trung Hình thức kiểm tra Người chịu trách nhiệm
1 Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết của Đảng: Bao gồm tổng quát về nhiệm vụ kinh tế xã hội, đi sâu về quan điểm đường lối phát triển giáo dục và đào tạo; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và Giáo dục và Đào tạo 2012-2015 địa phương. 10 tiết  
 
 
 
 
 
 
Tháng
25/8/2013
10 tiết  
 
 
 
 
Viết bài thu hoạch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thái Văn Thỏa
Chương trình hành động Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 5 tiết 5 tiết
2 Các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo        
Chỉ thị 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014. 5 tiết  
Tháng
8/2013
1 tiết Bài kiểm tra trắc nghiệm
Các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo theo từng cấp học, bậc học như:
- Quy định đánh giá xếp loại học sinh;
- Công tác kiểm định chất lượng giáo dục;
- Các tiêu chí công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Điều lệ trường MN, TH, THCS;
- Công tác phổ cập MN năm tuổi, Phổ cập THĐĐT, Phổ cập trung học;
- Một số văn bản liên quan khác
10 tiết  
 
 
 
 
Tháng 9/2013
2 tiết
           
b) Nội dung bồi dưỡng 2 (30 tiết/giáo viên)
STT Nội dung bồi dưỡng Số tiết Thời gian hoàn thành Số tiết tập trung Hình thức kiểm tra Người chịu trách nhiệm
2 Bồi dưỡng năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tiết 01/2014 2 tiết Bài kiểm tra viết và dự giờ đánh giá Ngô Thị Lý
3 Nội dung về Mô hình Trường học mới 5 tiết 02/2014 2 tiết
4 Dạy học theo Phương pháp “Bàn tay nặn bột” 5 tiết 12/2013 2 tiết
5 Các nội dung Giáo dục lồng ghép trong dạy học 5 tiết 10/2013 2 tiết
6 Tập huấn giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập 5 tiết 12/2013 2 tiết
7 Kĩ năng xây dựng đề kiểm tra, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh 5 tiết 3/2014 2 tiết
       Nội dung BDTX 1, 2 có thể điều chỉnh sau khi có văn bản chỉ đạo  của Sở GDĐT.
2. Khối kiến thức tự chọn (nội dung 3) 
a) Thời lượng: 60 tiết/năm học/giáo viên
b) Nội dung
Căn cứ nhu cầu của cá nhân, giáo viên tự lựa chọn các mô đun bồi dưỡng trong khối kiến thức tự chọn trong Chương trình BDTX giáo viên ban hành kèm theo các Thông tư, cụ thể: Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở; Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học; Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non.
Tuy nhiên, để sát hợp với tình hình thực tế, nhà trường tự lựa chọn các môđun sau:
- Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục (GD);
- Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường GD và xây dựng môi trường học tập;
- Nâng cao năng lực hướng dẫn, tư vấn của giáo viên;
- Nâng cao năng lực chăm sóc/ hỗ trợ tâm lí cho giáo viên trong quá trình GD;
- Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học;
- Tăng cường năng lực triển khai dạy học;
- Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng CNTT trong dạy học;
- Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh;
- Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học;
- Tăng cường năng lực giáo dục;
- Tăng cường năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm;
- Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục;
- Phát triển năng lực hoạt động chính trị - xã hội;
Giáo viên lựa chọn một số môđun trong khối kiến thức tự chọn để tự bồi dưỡng phù hợp với thời lượng quy định, với cấp Tiểu học, loại hình giáo dục công lập và nhu cầu cá nhân. Tuy nhiên để đồng nhất và phù hợp với nhiệm vụ năm học, tình hình thực tế, nhà trường gợi ý chọn các nội dung BDTX trong năm học 2013-2014 như sau:
STT Nội dung bồi dưỡng Số tiết Thời gian hoàn thành Số tiết tập trung Hình thức kiểm tra Người chịu trách nhiệm
1
 
Tăng cường năng lực triển khai dạy học:
- Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học
- Một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu học
 
 
15
 
15
 
3/2013 5 Bài kiểm tra lý thuyết và dự giờ kiểm tra kết quả vận dụng  
 
 
 
Ngô Thị Lý
2 Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học:
- Kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực
- Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực
 
15
 
5
02/2014 3
3 Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
- Kĩ thuật quan sát, kiểm tra miệng, kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học
- Phương pháp kiểm tra, đánh giá bằng nhận xét
- Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số (kết hợp với nhận xét).
 
10
3/2014 5
   VIII. Kinh phí thực hiện
Kinh phí BDTX chi từ kinh phí nngân sách của nhà trường. Việc lập dự toán chi theo hướng dẫn của bộ phận KHTC-PGD&ĐT huyện hướng dẫn
E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Thời gian tổ chức:
a) Đối với năm học 2013-2014:
- Căn cứ kế hoạch của trường, tổ CM, giáo viên Khẩn trương lập kế hoạch và tiến hành bồi dưỡng, tự bồi dưỡng những nội dung chưa được bồi dưỡng. Tất cả các kế hoạch Tổ, cá nhân giáo viên nộp về bộ phận chuyên môn 25/02/2014.
- Từ tháng 10/2013 đến tháng 4/2014: Giáo viên tự học theo lịch cá nhân, của trường và của PGD khi có điều động học chung.
- Tháng 5/2014: Đánh giá xếp loại năm học 2013-2014 và triển khai công tác BDTX năm học 2014-2015.
b) Đối với những năm học sau:
- Tháng 4: Tổ CM nhận kế hoạch triển khai của trường và triển khai xuống cho 100% GV và nộp kế hoạch về trường (theo thông báo sau).
- Tháng 5: Đánh giá xếp loại năm học và triển khai công tác BDTX năm học sau.
2. Trách nhiệm của Ban chỉ đạo, tổ CM và GV:
a). Ban chỉ đạo:
Theo dõi và tổ chức bồi dưỡng tập trung để giải quyết những vướn mắc hoặc hướng dẫn cách học cho giáo viên.
Tổ chức bồi dưỡng bằng thông qua các chuyên đề minh họa nhằm cụ thể hóa nội dung bồi dưỡng.
Xây dựng kế hoạch và nội dung các bài kiểm tra nhằm đánh giá kết quả BDTX trong năm học.
Lập danh sách, đề nghị cấp trên cấp giấy chứng nhận BDTX cho những giáo viên hoàn thành.
b) Đối với Tổ chuyên môn:
Tổ CM hướng dẫn GV xây dựng kế hoạch BDTX và phê duyệt kế hoạch BDTX của GV (KH của GV nêu ngắn gọn mục đích yêu cầu và đăng ký những nội dung cụ thể của từng cá nhân và kế hoạch thời gian tự học).
- Tổ xây dựng 1 kế hoạch BDTX cụ thể của tổ trên cơ sở KH của GV. Định hướng thời gian cụ thể cho những nội dung bồi dưỡng chung toàn tổ và tổ chức triển khai KH-BDTX-GV theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao. Đồng thời gửi các kế hoạch của Tổ, cá nhân trong tổ để nhà trường phê duyệt (ngày 25/02/2014).
- Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước, của địa phương đối với GV tham gia BDTX (nếu có). Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện BDTX.
c) Đối với CB, GV:
Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân nêu ngắn gọn mục đích yêu cầu, nội dung, hình thức BDTX và nộp BGH phê duyệt; nghiêm túc thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường và các quy định của ngành GD&ĐT cấp trên đã ban hành.
Báo cáo tổ CM, BGH kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của bản thân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Mỗi CB-GV trang bị một sổ tự học BDTX và ghi chép nội dung trong quá trình tự học cũng như học tập trung của bản thân.
 
            Trên đây là kế hoạch thực hiện bồi dưỡng thường xuyên, trường TH số 1 hòa Châu yêu cầu các tổ chuyên môn, giáo viên và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc các tổ CM, cá nhân giáo viên phản ánh lên ban chỉ đạo để có hướng giải quyết kịp thời./.
 
Nơi nhận:
- LĐ,TCM  (theo dõi, chỉ đạo);
-Website trường;
-Lưu: VT, HS BDTX.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 17 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

LIÊN KẾT